— Zachraňujeme spolu

Mezinárodní záchranářský kurz.

Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje uspořádalo ve dnech 1. – 6. října 2017 v Jánských Koupelích týdenní záchranářský kurz pro dorostence a dorostenky ve věku od 14. do 17. let.
Tento kurz byl uspořádán jako druhá aktivita mezinárodního projektu s názvem „Zachraňujeme spolu“. Tento projekt je financován z operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika –
–  Česká republika. Do kurzu bylo zařazeno 30 dorostenců a dorostenek z Moravskoslezského a 30 ze Žilinského kraje.
V neděli, po příjezdu, jsme účastníky kurzu rozdělili do tří studijních skupin, následně jsme je seznámili s řádem školy a programem kurzu. V pondělí ráno a následně po všechny dny probíhaly odborné přednášky po skupinách na téma poskytování první předlékařské pomoci, záchrana osob z výšek, záchrana tonoucích osob a obsluha malých plavidel, systém členění jednotek požární ochrany a systém ochrany obyvatelstva. Vysoce odborný a profesionální výklad a přístup lektorů na jednotlivá témata účastníci kurzu doslova prožívali a mnoha dotazy projevovali velký zájem o nové informace.
To nejzajímavější však přicházelo v odpoledních hodinách, kdy si absolventi prakticky vyzkoušeli všechno, co vstřebávali při teoretických přednáškách. Vždy pod vedením minimálně tří odborných lektorů – příslušníků HZS Moravskoslezského a Plzeňského kraje absolventi v praxi prováděli resuscitaci zraněné osoby pomocí profesionálních záchranářských přístrojů, její transporty z ohrožených prostorů a v různých situacích ohrožení.
Ve velmi chladných vodách řeky Moravice, všichni v neoprénových záchranářských oblecích, se učili nahazování záchranných lan, záchranu tonoucích osob z břehu a lodí. Velmi důležité bylo správně se ustrojit a utěsnit do vodáckého obleku, což se některým zcela dostatečně nepodařilo a sušící zařízení bylo proto ve stálém užívání.
To, co se účastníci kurzu dozvěděli o náročnosti činnosti jednotek PO doposud všichni znali pouze z vyprávění svých starších kolegů nebo odborných příruček. Zde si v praxi vyzkoušeli zásady stavění protipovodňových zábran a v plné výbavě všichni prošli zadýmeným cvičným polygonem. Hašení požáru přenosnými hasícími přístroji, stavby a používání žebříků a nakonec snad sen každého zájemce o práci hasičů – každý z absolventů si vyzkoušel práci s nůžkami při vystřihování osoby z havarovaného vozidla.
Navléci na sebe kompletní lezeckou výstroj a vystoupat na skalním masívu v Kružberku do výšky osmého patra na několika lezeckých cestách podle obtížnosti, to byl jen úvod do adrenalinové části výcviku. Po několika výstupech každého účastníka na skálu následoval přesun na hráz kružberské přehrady, krátký pohled přes hrazení do hlubiny pod hráz a pak opět povel k nastrojení lezecké výbavy a tentokrát slaňování do padesátimetrové hloubky.
Všichni bez rozdílu, kluk nebo holka, Moravák nebo Slovák, všichni úspěšně splnili předepsané náročné úkoly stanovené programem kurzu a v jeho závěru obdrželi „Certifikát o absolvování záchranářského kurzu“.
Moje velké poděkování patří všem odborným lektorům – příslušníkům HZS, kteří se celý týden velmi odpovědně věnovali výkladu a praktickému předvedení práce kterou znají a tak jejich činnost ohodnotila jedna z absolventek slovy „jsou to prostě profíci“.
V roce 2018 se třicet našich dorostenců zúčastní obdobného kurzu na Slovensku v Žilinském kraji.

Ladislav Čabla
manažer projektu

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Projekt „Zachraňujeme spolu“
Mezinárodní soustředění mladých hasičů


Popis projektu „Zachraňujeme spolu“

Projektem chceme nastartovat aktivní, systematickou a udržitelnou spolupráci partnerů v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejich výchovy. Na aktivitách se budou podílet oba partneři a budou se jich účastnit zástupci cílové skupiny z ČR i SR.

 

V rámci aktivity budou realizovány tyto činnosti:

1. Mezinárodní soustředění mladých hasičů
Soustředění se budou účastnit děti ve věku od 7 – 17 let. Kromě vzdělávání a zdokonalování znalostí dětí např. ve zdravovědě, první pomoci, záchranářství, tréninků hasičského sportu nebo závodů v disciplínách hasičského sportu, dle slovenských i českých pravidel se budeme věnovat i poznávání kraje a příhraničního regionu v rámci kulturních, společenských a volnočasových aktivit. Součástí soustředění budou výlety v rámci podporovaného území.
– 1 x 14 dnů v ČR / projekt
– Pro děti 7 – 17 let
– 40 dětí z Moravskoslezského kraje + 40 dětí z Žilinského kraje
– 6 x vedoucí z ČR +  6 x vedoucí ze SR
– 4 lektoři z ČR
– zaměřeno na vzdělávání (zdravověda, hasičský sport, záchranářství apod.), společenské, volnočasové a kulturní aktivity.
– Náklady na stravu, ubytování, cestovní náhrady, mzdy lektorů a  výchovných pracovníků, pronájem Technického zázemí (sportovičtě, učeby, polygon apod.), nákup materiálu a sportovního vybavení, výdaje na autobusy (2x výlet pro 80 dětí), publicita

2. Mezinárodní záchranářský kurz
Ve spolupráci s profesionály z Integrovaného záchranného systému (IZS) se dorostenci ve věku do 18 let seznámí s fungováním IZS, základy chování v krizových situacích ohrožujících život, naučí se a zdokonalí se v základech první pomoci, základech hašení i ve vodní záchraně. Součástí kurzu budou modelové záchranné situace, které simulují situace, ve kterých se může ocitnout každý. Děti se naučí reagovat a pracovat samostatně i v týmu se svými zahraničními kolegy. V rámci České republiky již máme zkušenosti s pořádáním akce tohoto charakteru. Prví rok konání se proto uskuteční na území ČR. Bude předáno know-how slovenskému partnerovi, aby akci mohl uspořádat příští rok na Slovensku. Tato akce přispěje k rozvoji dětí a k rozvoji bezpečnosti nejen dětí ale i celého příhraničního regionu. V rámci této aktivity vznikne příručka mladého záchranáře, kde budou popsány postupy při řešení různých krizových situací z které budou těžit vedoucí při další práci s mládeží i mimo tábor během své běžné činnosti.
– 1 x 6 dnů v ČR / projekt
– Dorost a děti do 18 let
– 30 dětí z Moravskoslezského kraje + 30 dětí ze Žilinského kraje
– 6 lektorů z řad profesionálních hasičů (práce s dětmi + příručka)
– 4 vedoucí z ČR  + 4 vedoucí ze SR
– Náklady na stravu, ubytování, cestovné, mzdy lektorů, mzdy pro vedoucí, pronájem technického zázemí (cvičiště, polygon), režie, nákup materiálu a sportovního vybavení, autobusy pro místní přesuny a výlety, výdaje na publicitu.

3. Výcvikový a výukový kemp dorostu
V souvislosti a návaznosti na Mezinárodní soustředění hasičů bude každým partnerem zvlášť pořádán VÝCVIKOVÝ A VÝUKOVÝ KEMP DOROSTU. Tato akce je zaměřena převážně na atletickou průpravu a aktivní přípravu na hasičský sport, na jeho pravidla a bezpečnost při jeho provozování. Jelikož je aktivita zaměřena zejména na znalosti a dovednosti v oblasti hasičského sportu je tato aktivita pořádána každým partnerem zvláště. Hlavním důvodem je rozdíl formálních pravidel v disciplínách v hasičském sportu. Na základě přípravy v rámci této aktivity si však děti na MEZINÁRODNÍM SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ budou moci porovnat své síly v jednotlivých disciplínách, a to podle specifických pravidel každého státu.
– 2x víkend/rok v ČR pátek až sobota, (4x projekt)
– 10 dětí z každého okresního sdružení hasičů. Celkem 60 dětí.
– v Ostravě na stanici HZS, atletický tunel Vítkovice
– určeno pro dorost 13 – 18 let
– 6 odborných lektorů (resp. trenérů/vedoucích) výklad pravidel hasičského sportu, atletická příprava, fyzická příprava, bezpečnost při sportu
– náklady: strava, ubytování, cestovní náhrady, mzdy lektorů, materiální a sportovní vybavení, publicita, náklady na místní přepravu (autobusy)

Výstupem této aktivity budou mimo jiné jednoduché letáky s návody první pomoci v různých situacích, které budou distribuovány např. do základních škol nebo jednotlivým jednotkám dobrovolných hasičů. Budou také vyvěšeny na internetových stránkách partnerů. Po zkušenostech z prvního roku konání projektu vznikne jednoduchá metodika pro práci s mládeží, která se zaměří zejména na popis konkrétní ch aktivit. Kvantitativní popis apod. je součástí popisu položek rozpočtu.

 

Mezinárodní soustředění mladých hasičů

Dne 13. srpna se do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích sjelo 40 mladých hasičů z Moravskoslezského a 40 hasičů ze Žilinského kraje ve věku od 7 do 17 let aby společně absolvovali Mezinárodní soustředění mladých hasičů. Tento dvoutýdenní odborný kurz je jednou ze tří aktivit, které jsou zařazené do projektu s názvem „Zachraňujeme spolu“. Projekt je financován Evropskou unií z operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.
Moravskoslezští mladí hasiči i mladí hasiči ze Žilinského kraje v doprovodu dvou vedoucích dorazili v plném počtu do místa konání soustředění, kde na ně čekalo 10 členů týmu vedoucích, lektorů a dalších členů realizačního týmu.
Po nezbytných přijímacích procedurách byli účastníci seznámení s programem soustředění, rozdělení do pracovních týmů, spořádali připravenou večeři a po únavné cestě se odebrali k zaslouženému odpočinku.
Hned druhý den ráno byly zahájeny výuka a výcvik rozdělené do dopoledního a odpoledního bloku. Vzhledem k věku účastníků soustředění byly všechny výukové a výcvikové činnosti prováděny formou hry a soutěže.
Hlavní obsahovou náplní kurzu bylo vzdělávání a zdokonalování znalostí dětí např. ve zdravovědě, poskytování první pomoci, záchranářství, výcviku v ovládání malých plavidel a záchrany tonoucích a výuka znalostí v oblasti požární ochrany s praktickou výukou používání hasebních prostředků. K tomuto hasičskému výcviku velmi dobře posloužily cvičné polygony pro výcvik hasičů a pro simulování zadýmení u bytových požárů. Součástí soustředění byl i nácvik disciplín požárního sportu a samozřejmě další kulturní, společenské a volnočasové aktivity. Celodenní výlety na stanici ZHS MSK a Městské policie v Ostravě, do Hornického muzea v Petřkovicích, návštěva Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic i Muzea osvobození v Hrabyni a části vojenského hraničního opevnění – bunkru v Darkovičkách byly jako odměna za čas strávený výukou a výcvikem. Odměnou pro realizační tým soustředění byly dvě nádherné kulturní pásma s názvem „Národy se představují“, které předvedli absolventi kurzu. V sobotu 26. srpna se absolventi spokojeni a bohatší o celou řadu teoretických i praktických návyků z oblasti záchranářství rozjeli do svých domovů.
Aktivita realizovaná v letošním roce v Jánských Koupelích se bube opakovat v roce 2018 v Žilinském kraji na Slovensku a již nyní má vedení KSH MSK před sebou úkol, jak provést výběr čtyřiceti mladých hasičů pro účast na soustředění v roce 2018 na Slovensku.

Ladislav Čabla, manažer projektu