Aktuality

Aktuální informace ke koronaviru v Moravskoslezském kraji najdete zde:

VI. sjezd SH ČMS Brno 9.července 2021:

Delegáti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Brně na VI. sjezdu zvolili starostkou Ing. Moniku Němečkovou. Stala se první ženou, která povede největší zájmovou organizaci v České republice. Spolu s ní delegáti také zvolili celé nové vedení dobrovolných hasičů. Další podrobnosti najdete zde:

Aktuální informace ze Sdružení hasičů ČMS najdete zde:

Anketa dobrovolní hasiči roku 2020 více zde:

     ROZVOLŇENÍ OPATŘENÍ VEDENÍ SH ČMS

Schválené vedením SH ČMS 29. 3. 2020

Na základě Harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna 2020 se Vedení SH ČMS usneslo na následujícím rozvolnění přijatých opatřeních ze dne 29. 3. 2020:

Všechny níže uvedené akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů.

PO očima dětí a mládeže

 • Vyhodnocení okresních kol proběhne do 25. 9. 2020 se zasláním prací na KSH do 30. 9. 2020. Vyhodnocení krajských kol proběhne do 23. 10. 2020 se zasláním prací na Kancelář SH ČMS do 30. 10. 2020. ÚORP vyhodnotí práce do 11. 11. 2020 a slavnostní předání cen vítězům proběhne v CHH Přibyslav 27. 11. 2020.

           MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS a jiné hasičské soutěže

 • Bez náhrady se v roce 2020 ruší základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen. Bez náhrady se ruší MČR PS, dorostu a hry Plamen.
 • Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním roce.
 • Ve hře Plamen a dorosteneckých kategoriích se ruší jarní kolo okrskových soutěží. Ponechává se možnost pro OSH zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020.
 • Tam, kde je účast v okresním kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit postup do okresních kol vítězům podzimní části z příslušného okrsku.
 • Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu je možné od 12. 5. 2020 konat soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže.
 • Termíny dalších celostátních akcí budou upřesněny v návaznosti na jednání ÚORM a ÚORHS s organizátory akcí.

MČR v CTIF a MČR v TFA

 • MČR v CTIF se uskuteční dle plánu 26. 9. 2020 ve Dvoře Králové nad Labem. Podmínky soutěže budou v předstihu vydány v propozicích.
 • MČR v disciplínách TFA se uskuteční v náhradním termínu 10. 10. 2020 ve Svitavách. Krajské nominační soutěže se mohou uskutečnit do 18. 9. 2020 dle schváleného materiálu „Informace k MČR v TFA 2020 pro VV KSH ČMS“. Na MČR je možno za KSH soutěžící delegovat bez uspořádání krajské soutěže.

 Letní tábory, letní školy

 • V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT a Vlády ČR, týkající se táborů obecně. O vývoji situace budeme neprodleně informovat.

Pyrocar 2021

 • Pyrocar se bude konat v srpnu 2022.

 Udělení titulu Zasloužilý hasič

 • Udělení Titulů Zasloužilý hasič se bude konat v termínech 2. – 5. 11. 2020 v CHH Přibyslav

 Univerzita dobrovolného hasiče

 • Do ukončení celého běhu UDH schází dvě víkendová soustředění. Jedno soustředění se nahradí formou seminární práce na určité téma a jedno se uskuteční v měsíci září 2020.
 1. 11. 2020 proběhne dle plánu promoce všech absolventů UDH v aule VŠB TU Ostrava.

Jednání Shromáždění starostů OSH, Výkonných výborů, odborných rad a různých školení a porad

 • Jednání odborných rad je možno uskutečnit od 12. 5. 2020
 • Jednání vedení a Výkonných výborů je možno uskutečnit od 12. 5. 2020
 • Školení a další porady mohou začít dle počtu osob přítomných na těchto akcích od 12. 5. 2020
 1. sjezd SH ČMS – předpokládané termíny
 • Shromáždění delegátů sborů se uskuteční v termínu 26. 7. – 28. 9. 2020.
 • Shromáždění delegátů okresů se uskuteční v termínu 26. 9. – 25. 10. 2020.
 • Shromáždění starostů OSH pro svolání VI. sjezdu SH ČMS proběhne dne 25. 7. 2020
 • Shromáždění starostů OSH pro schválení dokumentů k VI. sjezdu proběhne dne 7. 11. 2020
 • sjezd SH ČMS se uskuteční 12. 12. 2020 v Brně

Výjezdy reprezentace na mezinárodní soutěže, mezinárodní centrální akce

 • Všechny plánované výjezdy na mezinárodní soutěže a akce se ruší do odvolání.
 • Sportovní příprava reprezentantů ve všech kategoriích může být započata ode dne 12. 5. 2020.

Schváleno Vedením SH ČMS dne 12. května 2020

 ÚČINNOST OPATŘENÍ od 12. května 2020

 Za Vedení SH ČMS

Slámečka Jan, starosta

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPATŘENÍ VEDENÍ SH ČMS

k současné situaci v ČR

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Vláda ČR VYHLÁSILA dne 12. března 2020 od 14:00h pro území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. Vzhledem k dalším opatřením, které postupně nouzový stav rozvíjejí, se Vedení SH ČMS usneslo na následujících opatřeních:

PO očima dětí a mládeže

 • Děti mohly práce dokončit do konce února, a na OSH měly být jejich výstupy zaslány do 13. března 2020. Školy byly uzavřeny 11. března, nicméně učitelé ve školách působí stále, práce by tedy na OSH měly být doručeny v požadovaném termínu.
 • Vyhodnocení na úrovni okresu je v současné době pozastaveno (některá OSH mají kanceláře v prostorách HZS, kam nyní nemají přístup). Pokud to pozdější podmínky umožní, OSH vyhodnotí soutěž v rámci okresu. Veřejné ocenění úspěšných autorů doporučujeme realizovat na podzim tohoto roku.
 • O případném konání krajských kol a kola celostátního rozhodne Vedení SH ČMS dle vývoje situace.

           MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS

 • Vzhledem k tomu, že v současné době z důvodu opatření nouzového stavu nemohou probíhat základní kola soutěží a zlomová změna není v brzké době pravděpodobná, ruší se základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen včetně příslušných MČR bez náhrady.
 • Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním roce.
 • Ve hře Plamen a dorosteneckých kategorií se ruší jarní kolo okrskových soutěží. Ponechává se možnost pro OSH zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020 (nebude-li to v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů).
 • Tam, kde je účast v okresním kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit postup do okresních kol vítězům podzimní části z příslušného okrsku.
 • Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu se ruší soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže, prozatím do 30. 6. 2020.

Letní tábory, letní školy, mezinárodní tábory

 • V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT a Vlády ČR, týkající se táborů obecně. O vývoji situace budeme neprodleně informovat.

Pyrocar 2021

 • V letošním roce se měly v termínu od 12. do 13. 6. konat Hasičské slavnosti Litoměřice. Dle dohody s pořadatelem byla akce odložena na rok 2021, kdy se měl rovněž konat další ročník Pyrocaru. Aby se dvě největší hasičské akce nekonaly v jednom roce, bude Pyrocar přeložen na rok následující, tedy rok 2022.

Udělení titulu Zasloužilý hasič

 • Tituly se měly udělovat 23. a 24. 4. 2020, tímto se udělování titulů ruší. Náhradní termíny budou zveřejněny po ukončení nouzového stavu.

Dvacátá sedmá pouť hasičů na Sv. Hostýně

 • Po dohodě s regionálními pořadateli se hasičská pouť dne 25. 4. 2020 ruší bez náhrady.

Univerzita dobrovolného hasiče

 • Všechny plánované soustředění se ruší do odvolání.

Jednání Shromáždění starostů OSH, VV SH ČMS, Ústředních odborných rad a různých školení a porad

 • Všechna jednání se ruší do odvolání.
 1. sjezd SH ČMS
 • Vzhledem k tomu, že se nemohou konat Shromáždění delegátů sborů a okresů, není možné stihnout schválený harmonogram přípravy VI. sjezdu a příprav nových Stanov SH ČMS. Okamžitě, jak bude umožněno vládními orgány shromažďování v potřebném rozsahu, Vedení SH ČMS předloží VV SH ČMS nový časový harmonogram celého procesu příprav VI. sjezdu, včetně náhradního termínu sjezdu.

Výjezdy reprezentace na mezinárodní soutěže

 • Všechny plánované výjezdy na mezinárodní soutěže se s okamžitou platností ruší do odvolání.
 • Sportovní příprava reprezentantů ve všech kategoriích bude s okamžitou platností realizována výhradně individuálně, v přímé elektronické nebo telefonické konzultaci s trenéry. Skupinová příprava se ruší do odvolání.

       Doporučení Vedení SH ČMS

 • Zrušení plánovaných akcí přinese mnoho problémů nejen s finančním zajištěním, které bylo na akce plánováno z grantů MŠMT, MV ČR a dotací z krajských úřadů či místních samospráv. Proto doporučujeme jednat s jednotlivými poskytovateli o případné změně účelu dotačních titulů, popřípadě úpravě nastavených indikátorů, tam kde nebude možné vrácení finančních prostředků. Tyto prostředky mohou být využity pro boj s koronavirem.

        Závěr

 • Po ukončení nouzového stavu a uvolnění podpůrných opatření vyhlášených Vládou ČR zejména směrem ke konání hromadných akcí, mohou být některá výše uvedená opatření zrušena či upravena tak, aby akce mohly za určitých podmínek proběhnout                 (např. MČR v CTIF, vyšší kola PO očima dětí a mládeže, ČP, ČHP, MČR v TFA a další)

Schváleno Vedením SH ČMS dne 29. března 2020

 ÚČINNOST OPATŘENÍ od 1. dubna 2020

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 chtěli bychom využít této příležitosti a vašim prostřednictvím poděkovat všem členům SDH a členům jednotek za jejich aktivní činnost v této nelehké krizové situaci a za součinnost, kterou poskytujete na případné výzvy starostů obcí, městysů a měst. Vedení SH ČMS si vysoce váží pomoci dobrovolných hasičů spoluobčanům v této tíživé situaci, především seniorům a nemocným.

Buďme nadále v zájmu ochrany svého zdraví opatrní ve svém konání, buďme příkladně disciplinovaní, buďme nadále solidární k druhým, respektujme mimořádná opatření a nařízení centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů.

 Vedení SH ČMS Vám přeje pevné zdraví a těší se na spolupráci, pokud možno brzy, v lepších časech.

 Za Vedení SH ČMS

Slámečka Jan, starosta

—————————————————————————————————————————————–

Hejtman kraje Ivo Vondrák ocenil dobrovolné hasiče.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák ve čtvrtek 27. února 2020 poděkoval dobrovolným hasičům. Celkem šest členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska získalo čestné uznání za celoživotní zásluhy o rozvoj dobrovolné požární ochrany v regionu. Na závěr setkání převzal ocenění také hejtman kraje, obdržel medaili za významnou morální a technickou podporu dobrovolného hasičstva. Celý článek a foto najdete zde:

Zemřel Čestný starosta KSH MSK br. Stanislav Sovinský.

S politováním a hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 20.2.2020 zemřel ve věku 85 let dlouholetý člen SH ČMS, Čestný starosta KSH MSK  br. Stanislav Sovinský.

Br. Stanislav Sovinský byl členem sdružení od roku 1949 a vykonával řadu významných funkcí v okrese Ostrava a v Moravskoslezském kraji.

Za jeho dlouholetou a záslužnou činnost mu byl v roce 1995 udělen Titul Zasloužilý hasič a v roce 2010 obdržel nejvyšší ocenění SH ČMS Záslužný Řád českého hasičstva.

Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat ve čtvrtek 27.února 2020 ve 14,00 hodin v římskokatolickém kostele Navštívení Panny Marie v Ostravě Zábřehu.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednání výkonného výboru KSH MSK 29.-30.listopadu 2019

V pátek 29. a v sobotu 30.listopadu se konalo v Hasičské škole Jánské Koupele závěrečné jednání výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2019. Jednání se zúčastnili kromě členů výkonného výboru také členové krajské kontrolní a revizní rady, pracovnice kanceláři jednotlivých okresů a další hosté. Na programu bylo mimo jiné hodnocení činnosti za rok 2019, schválení plánu práce na rok 2020, průběžné hodnocení finančního rozpočtu včetně návrhu rozpočtu na příští rok, hodnocení mezinárodní spolupráce, hodnocení činnosti aktivu zasloužilých hasičů, příprava inventarizace majetku KSH a další záležitosti. Důležitým bodem byla příprava Shromáždění delegátů Okresních sdružení hasičů, které se bude konat v dubnu v roce 2020 ve Vendryni.

HV

Shromáždění představitelů Okresních sdružení hasičů Moravskoslezského kraje.

V sobotu 30.března 2019 se konalo v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích Shromáždění představitelů OSH MSK. Jednání představitelů OSH předcházelo jednání výkonného výboru, které se konalo již v pátek 29.března 2019 od 16,00 hodin rovněž v prostorách ÚHŠ v Jánských Koupelích. Výkonný výbor KSH projednal mimo jiné další podrobnosti, týkající se přípravy Shromáždění představitelů OSH.

V sobotu již od rána přijížděli do Jánských Koupelí představitelé Okresních sdružení hasičů MSK a další hosté. Jednání bylo zahájeno v 9,00hodin. Jednání řídil náměstek starosty KSH MSK a starosta okresního sdružení hasičů Nový Jičín pan Stanislav Kotrc, který hned v úvodu přivítal všechny přítomné a významné hosty mezi nimiž byli senátor ČR pan Ing. Zdeněk Nytra, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Ing. Jaroslav Kania, ředitel HZS MSK brig. gen. Ing. Vladimír Vlček PhD. Dále byli přivítání hosté z Polska a Slovenska. Z Polska přijali pozvání čtyři zástupci Wojwodstwa Sl. pod vedením plk. Ing. Edwarda Debernego a ze Slovenska tři zástupci pod vedením předsedy Dobrovolné požiarné ochrany Žilinského kraje PaedDr. Tomáše Zanovita.

Jednání pokračovalo uctěním památky zesnulých hasičů a schválením programu. Po volbě pracovních komisí vystoupil hned na začátku z důvodů jeho účasti na pohřbu senátor pan Ing. Zdeněk Nytra. Následovala zpráva starosty KSH MSK o činnosti za uplynulé období, dále zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní a revizní rady, zprávy vedoucích odborných rad a zpráva o činnosti zasloužilých hasičů. Hezkou novinkou byly prezentace k činnosti odborných rad, zejména prezentace k činnosti odborné rady mládeže předvedená jejím vedoucím panem Tomášem Zdražilou a také prezentace k činnosti radě ochrany obyvatelstva předvedená panem Bc. Richardem Dudkem. V diskuzi, ve které postupně vystoupili náměstek hejtmana MSK pan Ing. Jaroslav Kania, zástupci hostů ze Slovenska a Polska, zazněla slova uznání a poděkování za obětavou práci všech dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje a za dobrou dosavadní mezinárodní spolupráci. Ředitel HZS MSK pan brig. gen. Ing. Vladimír Vlček PhD již tradičně v diskuzi pomocí prezentace podrobně informoval o veškerém současném dění a aktivitách v činnosti HZS a dobrovolných JSDHO. Na závěr svého vystoupení vyzdvihl úspěchy při organizaci různých akcí v Moravskoslezském kraji jako například soutěží v PS, CTIF a dalších. Poděkoval také za přípravu a organizaci velmi úspěšného celorepublikového plesu, který se letos v březnu konal v Ostravě. Na závěr v diskuzi vystoupil starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna. Podrobněji popsal situaci kolem organizace celorepublikového plesu, poděkoval hlavním organizátorům za jeho přípravu a samotnou organizaci, a ještě jednou poděkoval všem za dosavadní činnost ve prospěch naší krajské hasičské organizace. Následovalo schválení usnesení a závěr. Je třeba říci, že celé jednání SP OSH MSK se neslo v duchu posledního roku tohoto volebního období a svolání a přípravy Shromáždění delegátů OSH MSK a nových voleb v roce 2020 včetně schválení potřebných formalit pro jeho konání.

HV.

Projekt Prapor OSH Bruntál

Okresní sdružení hasičů Bruntál využilo v roce 2018 nabídky dotačního programu Moravskoslezského kraje pro dobrovolné hasiče a vypracovalo projekt na pořízení praporu pro Okresní sdružení hasičů Bruntál. Tento projekt byl vedením Moravskoslezského kraje schválen. Po podepsání smlouvy byl u firmy Alerion Brno objednán prapor. Firma Alerion dodala zhotovený prapor 20. 12. 2018. Okresní sdružení hasičů Bruntál připravilo na sobotu 29. 12. 2018 slavnostní Žehnání praporu ve Společenském domě v Bruntále. Na akci byli pozvání Zasloužilí hasiči okresu Bruntál, starostové sborů dobrovolných hasičů okresu Bruntál, starostové okrsků OSH Bruntál, starosta Krajského sdružení hasičů v Ostravě, ředitel HZS – územní ředitelství Bruntál, velitelé stanic HZS v Krnově a Rýmařově. Dále starostové měst Bruntálu, Krnova a Rýmařova a starostové obcí Moravskoslezský Kočov a Holčovice. Pozváni byli také hejtman MSK pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a senátor PČR MUDr. Ladislav Václavec. Okresní sdružení hasičů Bruntál využilo této akce k vyznamenání členů výkonného výboru, starostů okrsků a hostů medailí SH ČMS ke 100. výročí vzniku samostatného Československa. Další členové a sbory převzali další vyznamenání okresního sdružení, krajského sdružení i ústředí SH ČMS.

Celá akce byla propagována na stránkách okresního sdružení hasičů (www.osh-bruntal.cz), dále v tisku Bruntálský a Krnovský deník (18. 12. 2018 – pozvánka, a dne 8. 1. 2019 – článek o žehnání). TV Polar Moravskoslezského kraje celou akci natáčelo a odvysílalo ve svém zpravodajství. Každý z pozvaných obdržel vlastní pozvánku na své jméno. 

Prapor OSH Bruntál byl slavnostně požehnán a je nyní vystaven v zasedací místnosti OSH Bruntál, kde probíhají jednání výkonného výboru OSH, odborných rad (mládeže, prevence a represe), porady starostů okrsků, jednání okrsku Bruntál. Bude využíván k akcím okresního sdružení hasičů Bruntál, např. Shromáždění představitelů sborů, setkání Zasloužilých hasičů okresu Bruntál, slavnostní akce – plesy apod.

   Oldřich Orság – starosta OSH Bruntál

Video ze slavnostního předání praporu najdete zde:

Novým starostou SH ČMS Jan Slámečka.

V době předvánočního shonu se v Přibyslavi  dne 8.12.2018 konalo shromáždění starostů, kdy hlavním bodem programu kromě zpráv ústředních odborných rad byla volba nového starosty sdružení. Celkem  399 mandátů se mělo rozdělit mezi tři kandidáty, kterými byli Jaroslav Salivar, Jan Slámečka a Milan Spilka. Ti v rozpětí deseti minut měli přesvědčit   delegáty, aby jim dali svůj hlas. Jako první vystoupil Salivar, který velice kriticky zhodnotil dosavadní stav sdružení, v jeho proslovu nezaznělo nic kladného, co se týče chodu sdružení. Z mého pohledu mohl právě on již dříve poukázat na neutěšený stav, když vykonával funkci prvního náměstka SH ČMS. Jako druhý se představil Slámečka, na kterém bylo vidět překvapení z jeho předřečníka. Zdůraznil jako prioritu dovézt sdružení do řádného  VI.Sjezdu v roce 2020. Posledním vystupujícím byl Milan Spilka. Na počátku jednání byla odhlasována tajná volba a delegáti začali své hlasovací lístky házet do urny.  Po sečtení všech platných hlasů s největším počtem 320 se starostou sdružení stal Jan Slámečka. Jako druhý  Salivar s 69 hlasy a třetí Spilka 10 hlasů. Jednání bylo ukončeno v 13.00 hod a podrobnější informace určitě naleznete na stránkách dh.cz  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výkonný výbor Krajského sdružení hasičů MSK na svém jednání dne 18.září 2018 projednal a schválil vyhodnocení akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči 2018“. Výsledky akce v rámci Moravskoslezského kraje najdete zde:

Počty SDH a Dárců v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje v květnu 2018:

OSH SDH Dárců Prvodárců Nejvíce dárců v SDH
BR 10 29 0
FM 19 47 6 Hrádek 7
KA 24 132 21 Rychvald,Šunychl 11
NJ 35 114 14 Tísek 18
OP 39 117 18 Hrabyně 9
OV 14 28 0 Heřmanice 13
MSK 141 467 59

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poslední rozloučení s Karlem Richterem

Ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích se v úterní odpoledne 28. srpna konalo poslední rozloučení se starostou nejpočetnějšího spolku v zemi – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Celý článek a několik fotografií z posledního rozloučení najdete zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dobrovolní hasiči Moravskoslezského kraje hodnotili uplynulé období.

V sobotu 14.dubna 2018 se konalo Shromáždění představitelů okresních sdružení hasičů Moravskoslezského kraje. Do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích se sjeli představitelé jednotlivých okresů, členové výkonného výboru Krajského sdružení hasičů MSK a významní hosté. Jednání řídil náměstek starosty KSH MSK a starosta okresního sdružení hasičů Nový Jičín pan Stanislav Kotrc, který hned v úvodu přivítal všechny přítomné a významné hosty mezi nimiž byli náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Mgr. Folwarczny Stanislav, zástupci krajského úřadu MSK pan Ing. Zuber Tomáš a pan Zábojník Petr. Dalšími významnými hosty byli senátoři parlamentu ČR Ing Zdeněk Nytra, MUDr. Mgr. Plaček Vladimír, asistent senátora Mgr. Orieščík Petr, ředitel HZS MSK brig. gen. Ing. Vladimír Vlček PhD a prezident BTK doc. Dr. Ing. Kvarčák Miloš. Dále byli přivítání hosté z Polska a Slovenska. Z Polska přijali pozvání čtyři zástupci Wojwodstwa Sl. pod vedením prezesa ZOW ZOSP RP Gen.brig. Zbygniewa Meresa a ze Slovenska tři zástupci pod vedením předsedy Dobrovolné požiarné ochrany Žilinského kraje PaedDr. Tomáše Zanovita.

Jednání pokračovalo uctěním památky zesnulých hasičů a schválením programu. Po volbě pracovních komisí následovala zpráva starosty KSH MSK o činnosti za uplynulé období, dále zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní a revizní rady, zprávy vedoucích odborných rad a zpráva o činnosti zasloužilých hasičů. Ve všech přednesených zprávách byla vyzvednuta velmi dobrá činnost a dobré výsledky ve všech oblastech naší práce v rámci Moravskoslezského kraje. Zmíněny byly ovšem  také některé nedostatky a problémy, které naši práci provázejí a na které bude nutné se více zaměřit.

Během programu z časových důvodů vystoupil náměstek hejtmana MSK Mgr. Folwarczny Stanislav, který zhodnotil spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a všemi hasiči, poděkoval za vykonanou práci a vyjádřil přesvědčení o další dobré spolupráci. V diskusi pak vystoupil ředitel HZS MSK Ing. Vladimír Vlček, který mimo jiné pomoci připravené prezentace seznámil přítomné dosti podrobně se současnou problematikou týkající se jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Další  hosté ve svých vystoupeních především poděkovali za dobrou spolupráci s Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje a popřáli všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v další práci.

K důstojnému průběhu celého jednání, které bylo velmi dobře připraveno, přispěli svým zodpovědným přístupem všichni účastníci a samozřejmě účast významných hostů.

Poděkování patří všem, kteří pomohli při organizaci celé akce v čele s panem Ladislavem Čablou a Ústřední hasičské škole Jánské Koupele za poskytnuté prostory a zajištění stravy.

HV.

Akce ke 100. výročí vzniku Československa

Vážené starostky, vážení starostové KSH,
Vážené starostky, vážení starostové OSH.
                                                                                                                                             V Praze 21. února 2018

Rok 2018, je rokem ve kterém vzpomínáme sté výročí vzniku Československa. K této příležitosti se v naší republice uskuteční celá řada významných vzpomínkových akcí, které budou pořádat jak státní orgány a organizace, tak celá řada dalších institucí a neposlední řadě i celá řada spolků. Máme na paměti, že i dobrovolní hasiči v roce 1918 se zasloužili o vznik samostatného státu a i dnes jsou neodmyslitelnou součástí dění ve státu i v obcích. Rozhodnutím výkonného výboru SH ČMS se sdružení zapojí, mimo dalších akcí (viz materiál VV SH ČMS ze dne 23. 11. 2017), do projektu RE:publika 1918-2018, jehož iniciátorem je statutární město Brno ve spolupráci BVV Brno. Nejedná se o jednorázovou akci, ale o festival – propojení celé řady akcí, z nichž jsou některé klíčové, a to i ve vazbě na výročí zahájení činnosti Výstaviště Brno (26. 5. 2028). Na výstavišti jsou plánovány tyto hlavní akce:
26. až 27. května – slavnostní zahájení výstavy

– 2. až 3. června – program věnovaný dětem

– 9. až 10. června – program zaměřený na 100 let československého sportu

– 16. až 17. června – finále celé akce (program se upřesňuje)

SH ČMS se chce na slavnostním zahájení celé této akce prezentovat:

a) Propagační hvězdicovou jízdou historických hasičských vozidel a cílem Výstaviště Brno (dojezd 26. 5. 2018)

b) Celostátním setkáním hasičských slavnostních a historických praporů na Výstavišti Brno (26. 5. 2018). Součástí setkání bude dekorování praporů pamětní stuhou SH ČMS k stému výročí založení Československa

Vážené starostky a starostové KSH a OSH obracím proto na Vás tímto dopisem, abychom operativně zjistili Váš zájem, respektive i zájem našich sborů o účast na tomto srazu. Zatím se počítá s účastí praporečníka a dvou členů čestné stráže. Informaci o počtu praporů za Váš OSH, nebo dle Vaší vlastní dohody, za Váš KSH sdělte Kanceláři SH ČMS nejlépe elektronickou poštou na mail: kancelar@dh.cz nejpozději do 19. března 2018. S přihlédnutím z doloženému zájmu o účast na tomto setkání budou následně vydány Závazné pokyny, na základě kterých pak bude celá akce připravována.

Jsem přesvědčen, že svým aktivním přístupem podpoříte tuto významnou akci našeho sdružení.

S pozdravem
Ing. Karel Richter

starosta SH ČMS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážené paní starostky, Vážení páni starostové !
Nabídka studia v Univerzitě dobrovolného hasiče (UDH) pro členy a funkcionáře Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, prostřednictvím svých vzdělávacích zařízení : Ústřední hasičské školy Jánské Koupele , Ústřední hasičské školy Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí Přibyslav nabízí členům a funkcionářům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska možnost zvýšit své znalosti a dovednosti v rámci studia Univerzity dobrovolného hasiče. Toto studium je zabezpečováno ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Ostravskou univerzitou. Nový běh  této osvědčené vzdělávací akce bude probíhat v letech 2018 – 2020. Bližší informace (směrnici studia, přihlášku ) lze najít na internetových stránkách výše uvedených vzdělávacích zařízení (www.uhs.cz , www.uhsbp.cz , www.chh.cz ). Jsme plně přesvědčeni, že absolvování Univerzity dobrovolného hasiče bude přínosem pro Vaši osobu i náš spolek. Význam studia podtrhuje i usnesení Shromáždění starostů ze dne 22. dubna 2017, které ukládá  KSH a OSH vyhledávat a získávat členy a funkcionáře sdružení pro studium UDH 2018 – 2020 v  ÚHŠ a CHH.
Na spolupráci se těší
Ing. Jan Karger
vedoucí Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS

Univerzita dobrovolného hasiče – směrnice

Přihláška Univerzity dobrovolného hasiče 2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hodnocení akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči v 

OSH Moravskoslezského kraje v roce 2017.

Počty SDH a dárců v roce 2017
OSH SDH Dárců Prvodárců Nejvíce dárců v SDH
Karviná 23 110 18 Rychvald                12
Opava 41 108 8 Opava                      11
Nový Jičín 30 103 20 Tísek                        15
Ostrava 15 65 0 Heřmanice              17
Frýdek Místek 14 33 1 Krásná Mohelnice   7
Bruntál        
MSK 123 419 47

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Členové Okresních sdružení hasičů převzali čestná uznání více zde:

Setkání s Hejtmanem Moravskoslezského kraje 2017