Informace pro OSH a SDH

Důležité informace pro Okresní Sdružení hasičů a Sbory dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje:

Důležité informace pro SDH k akci Můj klub 2022 najdete na stránkách dh.cz více zde:

Krajská Oslava „Dne seniorů 2021“

V pátek 1. října se v Českém Těšíně konala krajská oslava Dne seniorů 2021. Na této oslavě byly oceňovány organizace, které se zapojily do pomoci občanům v Covidovém období. Mezi oceněnými bylo i Krajské sdružení hasičů MSK. Ocenění (v podobě plakety) převzal starosta KSH Stanislav Kotrc. (Předání byl přítomen také náměstek starosty KSH a člen Krajské rady seniorů Jan Dumbrovský.)

Záchranářský kurz dorostenců

Vážení vedoucí mládeže,

v roce 2021 by se opět měl uskutečnit pro záchranářský kurz pro dorostence, tzv. Rescue Camp. Níže naleznete základní informace ke zjištění předběžného zájmu Vašich svěřenců. Neváhejte využít této jedinečné příležitosti a pokud máte zájem, hlaste se na uvedené kontakty Ládi Čably:

Průzkum zájmu o Záchranářský kurz více zde:

SH ČMS Krajské sdružení hasičů MSK žádost o pomoc od hejtmana MSK více zde:

Další informace k žádosti o spolupráci-dobrovolnickou činnost najdete zde:

Náhradní Shromáždění delegátů OSH

Shromáždění delegátů OSH Moravskoslezského kraje hotel Clarion Kongres Ostrava

V neděli 4.října 2020 se konalo v hotelu Clarion Kongres v Ostravě Shromáždění delegátů Okresních sdružení hasičů Moravskoslezského kraje. Jednání se mělo původně konat v dubnu ve Vendryni a z důvodů opatření ke koronaviru bylo přesunuto na 17.října 2020. Nakonec se uskutečnilo kvůli dalším opatřením v neděli 4.října 2020.  Z 90. zvolených delegátů na okresních SD SDH bylo přítomno 83 delegátů.

Řízením SD OSH byl pověřen náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Nový Jičín pan Stanislav Kotrc. Jednání bylo zahájeno státní hymnou. Následovalo přivítání hostů, kterými byli náměstek starosty SH ČMS Bc. Richard Dudek, předseda ÚKRR Ing. Jan Bochňák, ředitel HZS MSK brig. generál Ing Vladimír Vlček Ph.D., náměstek hejtmana MSK Ing. Jaroslav Kania a senátor Parlamentu ČR Ing. Zdeněk Nytra. Po schválení programu jednání a pracovních komisí následovala zpráva starosty, kterou přednesl odstupující starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna. Zhodnotil pětileté období let 2015–2020 ve kterém naše krajské sdružení dosáhlo velmi dobrých výsledků. V závěru poděkoval za vykonanou práci odstupujícím funkcionářům kraje, všem ostatním a nově zvoleným popřál mnoho úspěchů v jejich další práci. Zprávu o hospodaření, kterou dostali delegáti v písemných materiálech doplnil Bc. Richard Dudek. Zprávu krajské kontrolní a revizní rady podal její předseda Ing. Jan Bochňák.

Vystoupení hostů zahájil ředitel HZS MSK brig. generál Ing. Vladimír Vlček Ph.D., který pomocí prezentace podrobně přiblížil přítomným činnost a výsledky práce HZS MSK, spolupráci s dobrovolnými hasiči a spolupráci s krajským úřadem MSK. V závěru svého vystoupení poděkoval za velmi dobrou spolupráci s dosavadním vedením KSH MSK, osobně s odstupujícím starostou Ing. Leo Kuběnou a vyjádřil přesvědčení, že tomu bude tak i z nově zvoleným vedením. Náměstek hejtmana Ing. Jaroslav Kania ve svém vystoupení hodnotil spolupráci našeho krajského sdružení s krajským úřadem MSK. Ocenil velmi dobré vzájemné vztahy a možnosti MSK finanční pomoci našemu krajskému sdružení. Velmi pozitivně hodnotil práci všech hasičů v rámci kraje nejen při jejich každodenní činnosti, ale také jejich pomoc při zdolávání problémů kolem mimořádné situace vzniklé při pandemii covid-19. Náměstek starosty SH ČMS Bc. Richard Dudek v úvodu svého vystoupení omluvil starostu našeho sdružení Jana Slámečku z důvodu jeho účasti na SD OSH v Jihomoravském kraji. Zhodnotil naši činnost z pohledu ústředí a vyzvedl dobré výsledky našeho kraje v rámci celé republiky. Poděkoval za práci všem, kteří se na ní v rámci kraje, okresů, okrsků a sborů podíleli a požádal přítomné, aby jeho poděkování vyřídili všem ve svých sborech. Senátor Parlamentu ČR Ing. Zdeněk Nytra poděkoval za pozvání. Zmínil se o hasičských záležitostech, řešených na úrovni senátu a v závěru svého vystoupení také on poděkoval za práci všem přítomným.

Následovalo předání ocenění hostům a funkcionářům kraje za jejich za jejich významný podíl na spolupráci a činnosti KSH MSK v u plynulém období. Předány byly rovněž 2 tituly Zasloužilý hasič.

Jednání pokračovalo zprávami vedoucích odborných rad KSH a krajského aktivu Zasloužilých hasičů.

Předposledním bodem programu byly volby do KSH MSK na další volební období let 2020-2025. Volby krajských náměstků proběhly tajným hlasováním ostatní volby byly veřejné. Do funkce starosty KSH MSK na další období byl zvolen pan Stanislav Kotrc. Do funkcí jeho náměstků byli zvoleni Bc. Richard Dudek, Mgr. Jan Dumbrovský a Tomáš Stefan. Předsedou krajské kontrolní a revizní rady byl zvolen Ing. Jan Bochňák. Členové KKRR byli zvoleni Zehnal Milan (BR), Káňa Dalibor (FM), Hodická Anna (KI), Urbánková Alena (NJ) a Slípek Zdeněk (OP). Za členy ústředních odborných rad byli doporučeni Ing. Vojtěch Feher ÚOR represe, Ing. Tomáš Lefner ÚOR hasičských soutěží, Milan Strnadel ÚOR prevence, Tomáš Zdražila ÚOR mládeže, Mgr. Jan Dumbrovský ÚOR vnitroorganizační, Bc. Richard Dudek ÚOR ochrany obyvatel, Ing. Pavel Haas ÚOR pro vzdělávání.

V nominační volbě SD OSH doporučilo za člena VV SH ČMS starostu KSH MSK Stanislava Kotrce, na funkci předsedy Ústřední kontrolní a revizní rady Ing. Jana Bochňáka.

Na funkci starosty SH ČMS byla doporučena za náš kraj Ing. Monika Němečková, na funkci náměstka starosty SH ČMS Bc. Richard Dudek.

Následovalo schválení usnesení a závěr. Závěr provedl nově zvolený starosta KSH MSK pan Stanislav Kotrc, který poděkoval všem přítomným za zodpovědný přístup k jednání. Všem odstupujícím funkcionářům poděkoval za jejich vykonanou práci a nově zvoleným funkcionářům popřál mnoho úspěchů v dalším období.

HV.

Zápis z jednání SD OSH 2020 více zde:

USNESENÍ SD OSH 4.10.2020 ke stažení zde:

Program činnosti KSH MSK na léta 2020-2025:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Registrace sportovců u SDH:

Vážení starostové SDH, jednatelé, velitelé,

Obracíme se na Vás v problematice evidence sportovců Vaších sborů. Byli jsme upozorněni z vedení SH ČMS na nesoulad mezi evidenci sportovců v centrální evidenci SDH a rejstříku sportu. Nesoulad v uvedených počtech má za následek, že vedení SH ČMS nebyla a nebude do doby opravy přiznána dotace ve výši cca 8,5 mil. Kč, která je z valné části určena na podporu sportu v nižších článcích, tedy i u nás v naších okresech. Jedná se zejména o soutěže mládeže a postupové soutěže dospělých. Jistě chápete, že spolufinancování sportu formou dotací je pro naše okresy naprosto prioritní. Z tohoto důvodu Vás žádám o co nejrychlejší revizi uváděných údajů a případnou následnou opravu.

Jak je potřeba postupovat:

  1. Provést revizi a registraci sportovců v databázi Centrální evidence SDH (https://www.evidencesdh.cz/)  tzn. stačí udělat „fajfku“ ve sloupečku aktivní sportovec (sportovec v soutěžích už není potřeba řešit, neboť od roku 2020 je už jen jedna evidence sportovců a to těch, co se aspoň jednou v kalendářním roce zúčastní jakékoli soutěže).
  2.  V Centrální evidenci / výpis SDH provést výběr do MS Excel a v tomto seznamu vybrat evidované sportovce a aktivní účastníky a následně po sloupcích kopírovat požadované údaje do souboru v databázi rejstříku sportu.
  3. Upravit či vyplnit rejstřík sportu v databázi na stránkách MŠMT (https://www.rejstriksportu.cz/).  Manuál jak na to najdete například na https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/dokumenty/410-dulezite-informace-pro-sdh-jak-na -rejstriksportu?fbclid=IwAR2V8mwtMFOuE8Z7H3gTK19khJroBnR0QkP__pSweMs 6zVzeTDBj1aJZjP8Počet registrovaných sportovců v databázi Centrální evidence SDH musí být shodný s počtem registrovaných sportovců v databázi rejstříku sportu. Registraci sportovců v rejstříku sportu musí provést SDH samostatně.
  4. Údaje v rejstříku sportu jsou pro Vás důležité. Každý sportovec a aktivní účastník sportovních akcí (rozhodčí, technická četa apod.) uvedený v rejstříku sportu je zároveň pojištěn úrazovou pojistkou Českého olympijského výboru. Úraz vzniklý při sportu u sportovce a aktivního účastníka neuvedeného v rejstříku sportu nebude odškodněn!
  1. Při kontrole údajů některých SDH v evidenčním programu Evidence SDH je zjištěno, že nevykazujete žádnou činnost v oblasti sportu jak mládeže, tak i dospělých, tzn., že nemáte evidované sportovce. Ve statistickém hlášení za rok 2019 však vykazujete účast na soutěžích jak dospělých, tak i mladých hasičů. To vše vypovídá o tom, že sportovce ve svém sboru máte. Proto Vás vyzýváme, aby, jste byli zodpovědní ve vztahu k pojištění Vašich sportovců i aktivních účastníků a kolegiální ve vztahu k možnosti čerpání dotací naších okresů tím, že uvedete informace ve výše uvedených databázích do souladu.

Termín odstranění závad je Výkonným výborem KSH MSK stanovený do 15. července.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne 10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ZAKAZUJE s účinností od dnešního dne tj. 10. března 2020 jakékoliv akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob včetně akcí spolkových. Nařízení je platné od 18:00h až do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Na základě tohoto mimořádného opatření NELZE KONAT plánované akce SH ČMS, tj. sportovní soutěže, plesy, poutě a jiné kulturní a podobné spolkové akce.

Celorepublikově se ruší také konání Shromáždění delegátů SDH v jednotlivých okresech do odvolání, VČETNĚ TĚCH, KDE BY BYL předpokládaný počet účastníků menší než 100.

Je nutné počítat s tím, že celý harmonogram okresních Shromáždění delegátů SDH, popřípadě krajských Shromáždění delegátů OSH, může být termínově posunut včetně VI. sjezdu SH ČMS, aby byly podmínky pro všechny stejné.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění způsobené novým koronavirem.

Za vedení SH ČMS

Jan Slámečka

starosta SH ČMS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

Jelikož se nám hromadí dotazy ohledně registračních listů sportovních oddílů, tak vám posílám tyto informace. I v tomto roce je potřeba aby každé SDH, které sportuje vyplnilo Registrační list sportovního oddílu SDH a poslalo ho na příslušné OSH. Zde nastává změna pro OSH, Registrační listy sportovních oddílů SDH na OSH zůstanou a z OSH zašlou na ústředí pouze tabulku za celý okres viz příloha.

 Děkuji za spolupráci

 S pozdravem Michal Kolka, SH ČMS

Přílohy:

Směrnice sportovnich oddilu SH ČMS ke stažení zde:

Příloha č.1 ke Směrnici sportovnich oddilů ke stažení zde:

Údaje z registračních listů sportovních oddílů pro OSH ke stažení zde:

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SDH!

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS!

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti) , u trenérů vkládejte starší 18 let.

Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do

Pro usnadnění zápisu přikládáme zestručnělý manuál Jak na rejstřík sportu.

Jak na rejstřík sportu více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Úrazové pojištění pro sport od 18. let věku více zde:

Výstupy z projektu „Zachraňujeme spolu“ najdete zde:

Vyhodnocení akce „Daruj krev“ za rok 2019 v MSK více zde:

Pojištění hasičských vozidel více zde:

Záchranářský kurz dorostenců se zaměřením na přípravu na zařazení do jednotek požární ochrany – informace ke stažení zde:

Metodický pokyn Starosty KSH MSK k poskytování příspěvků jednotlivcům a družstvům za reprezentaci KSH MSK více zde:

Příloha Metodického pokynu č.1 žádost ke stažení zde: