– Studium Junior Univerzity

Junior univerzita: Pro start kariéry hasičů nejen u SDH.

Pětatřicet členů sborů dobrovolných hasičů z našeho kraje promovalo v neděli 23.září 2018 v aule VŠB – TUO, byť jsou všichni ještě školou povinní. Absolvovali vzdělávání mladých záchranářů. Celý článek viz Ostravský týdeník 27:

\"\"

 Junior univerzita navštívila Fakultu elektrotechniky a informatiky více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nabídka studia Junior Univerzity – vzdělávání mladých záchranářů

 Milí mladí hasiči, vážení vedoucí kolektivů mladých hasičů, vážení rodiče,

Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele nabízí pro mladé hasiče projekt: „Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů“. Tento projekt byl již v minulosti velmi úspěšně realizován v několika krajích. V roce 2014 proběhl první ročník projektu v Moravskoslezském kraji.

Cílem projektu je blíže seznámit studenty s přírodovědnými a technickými obory formou hry na vysokoškolské studium. Junior univerzita má za cíl ukázat studentům, že přírodní vědy, technika, odborné předměty jako je matematika, chemie, fyzika, nebo biologie jsou velice lákavé a perspektivní a jsou využitelné v praxi. Navíc témata budou souviset s činností záchranářů, kteří mají ve společnosti nejvyšší kredit. Junior univerzita pro mladé záchranáře bude realizována ve spolupráci se středními školami a vysokou školou, kde se studují záchranářské obory, a přinese studentům možnost seznámení se s prostředím na těchto školách a tato zkušenost může být pro studenty rozhodující i při výběru budoucího studia a zaměstnání.

Partnery projektu jsou:

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TU Ostrava);
  • SH ČMS – krajské sdružení Moravskoslezského kraje;
  • Střední průmyslová škola v Hranicích (SPŠ Hranice);
  • Hasičský záchranný sbor Moravskoslezkého kraje.

Cílovou skupinou jsou žáci základních škol prioritně ve věku 11-13 let, členové kolektivů mladých hasičů SH ČMS na území Moravskoslezského kraje. Studium je vhodné jak pro chlapce, tak i pro děvčata.

Junior univerzita je koncipována jako multidisciplinární, jelikož oblast zaměřená na záchranářství spojuje mnoho z techniky a přírodovědných oblastí. Teoretické znalosti a praktické dovednosti získají žáci od zkušených pedagogů a lektorů z řad pracovníků Ústřední hasičské školy, Střední průmyslové školy v Hranicích, Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a příslušníků HZS ČR. Samotná výuka bude doplněna o praktické ukázky, pokusy a praktickou činnost. Při výuce bude také využita výpočetní, audiovizuální a odborná technika.

Během studia Junior univerzity se žáci seznámí s celou řadou témat. Výuka je plánována s důrazem na praktickou činnost a bude využito i laboratoří VŠB-TU Ostrava a zařízení a dílen SPŠ Hranice. Výuka bude doplněna o zajímavé exkurze např. stanice Hasičského záchranného sboru ČR apod.

Co čeká studenty – mladé záchranáře?

Koncept projektu bude simulovat průběh studia na vysoké škole formou odpovídající úrovni cílové skupiny. Studenti se budou nejdříve muset na studium přihlásit. Před zahájením studia se uskuteční slavnostní imatrikulace, mladí studenti složí slib. Hodnocení studentů bude jako na vysoké škole probíhat kreditním systémem. Na závěr proběhne na akademické půdě VŠB-TU Ostrava slavnostní promoce a předání diplomu. Celé studium se bude sestávat ze tří víkendových soustředění a týdenního prázdninového soustředění.

Financování projektu

Projekt je zásadním způsobem financován ústředím Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z finanční dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na zabezpečení projektu přispívá i Moravskoslezský kraj. Nicméně způsob financování a hodnota rozpočtu si vyžadují i účastnický příspěvek ze strany přihlášených studentů ve výši 1.000 Kč za studenta za celé studium, což je cca 10 % skutečných nákladů.  Za tuto cenu pro ně bude zabezpečeno stravování a ubytování po 12 dnů trvání studia, zabezpečena kvalitní výuka, exkurze a doprava v rámci projektu s výjimkou dopravy na jednotlivá soustředění. Věříme, že dopravu na soustředění se ujmou domovské SDH s využitím svých dopravních prostředků. Odměnou jim za to budou vzdělanější mladí hasiči, což je pro budoucnost SDH nepopiratelným přínosem. Stejně tak se nabízí, aby domovské SDH zaplatily účastnický poplatek (nebo jeho část). Finanční pomoc je možná i od obecních úřadů.

Prioritou pro organizátory této vzdělávací akce je bezpečnost dětí. Proto v čase mimo výuku, tj. odpolední a večerní hodiny se žákům bude věnovat pedagogický dozor, který se postará o smysluplnou náplň dětí v jejich volném čase.

Jsme přesvědčeni, že přicházíme s velmi zajímavou a hodnotnou nabídkou, která osloví mladé hasiče a také jejich vedoucí a rodiče. Na úspěšnou spolupráci se těší

Ing. Jan Karger v. r.

      ředitel školy

 Přílohou této nabídky je Přihláška ke studiu a Studijní řád J-uni.

Přihláška Junior univerzity 2018 ke stažení zde:

Studijní řád Junior univerzity ke stažení zde:

Celková kapacita JU je 30 dětí z MSK, tzn. že každý okres má možnost vyslat 5 dětí. V případě, že některý okres nenaplní poskytnutou kapacitu, můžeme doplnit z ostatních okresů.
 
Řádně vyplněné a potvrzené přihlášky posílejte na Kancelář KSH MSK emailem nebo poštou nejpozději do 30. listopadu 2017.