Aktiv zasloužilých hasičů

Aktiv zasloužilých hasičů 2020 – 2025

Vedoucí Ing. Leo Kuběna OSH Frýdek Místek
Zástupce Břetislav Grulich OSH Nový Jičín
Člen Milan Mencner OSH Karviná
Člen Jaromír Adamus OSH Frýdek-Místek
Člen Zdeněk Popek OSH Ostrava
Člen Vojtěch Seidler OSH Opava
Členka Oldřich Orság OSH Bruntál

Statut Zasloužilých hasičů schválený VV SH ČMS 22.3.2018

Plán práce Aktivu ZH KSH MSK na rok 2020 do konání SD OSH

Plán práce Aktivu ZH KSH MSK na rok 2019 více zde:

Informace

Setkání ZH Moravskoslezského kraje v Hradci nad Moravicí 21.října 2021:

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se uskutečnilo v Hradci n. Moravicí setkání Zasloužilých hasičů MSK, kterého se zúčastnili zástupci jednotlivých okresních aktivů ZH Moravskoslezského kraje. První částí setkání byla komentovaná prohlídka hradeckého zámku.

Následovala beseda v hotelu Belaria s představiteli SH ČMS, HZS MSK a KÚ MSK, které se zúčastnili někteří pozvaní hosté, zástupce SH ČMS Ing. Jan Bochňák (předseda ÚKRR), starosta KSH MSK Stanislav Kotrc, zástupce HZS MSK plk. Ing. Martin Nekuda (ředitel kanceláře zástupce ředitele HZS MSK), starosta města Hradec n. Moravicí Mgr. Patrik Orlík a starostové OSH Karviná a Opava. Jednání zahájil a řídil vedoucí krajského aktivu ZH Ing. Leo Kuběna. Hned v úvodu uvedl, že v kraji je 128 žijících zasloužilých hasičů (z toho 10 žen) a počet nově jmenovaných ZH ani nepokrývá počet zemřelých, jejichž památku uctili přítomní minutou ticha. Další část svého vystoupení věnoval činnosti ZH v uplynulém období poznamenaném covidovou pandemií a vzpomenul mnohé akce, které hasiči pravidelně organizují (Daruj krev s hasiči, Požární ochrana očima dětí a mládeže, Recyklujte s hasiči aj.) nebo kterými hasiči pomáhali postiženým (rozvoz obědů, dary s desinfekčními prostředky, sbírky pro jižní Moravu apod.).

Starosta města Hradec n. Moravicí seznámil přítomné se stručnou historií města a také s činností a technickým vybavením místních hasičů a pozval všechny na 25. okresní setkání hasičů a hasičských zástav, které budou místní hasiči organizovat v květnu 2022.

Poděkování za práci a předávání zkušeností zaznělo i z vystoupení zástupce HZS MSK, který se na počátku své profesní činnosti podílel na zakládání hasičského muzea v Ostravě.

Starosta KSH MSK informoval účastníky s průběhem a s výsledky VI. sjezdu SH ČMS, novým složením výkonného výboru a ÚKRR SH ČMS a činností KSH MSK v uplynulém období.

Závěrečnou část společenského setkání zasloužilých hasičů vyplnilo kulturní vystoupení imitátora Stebnického.

\"\"

Další info najdete zde: 

Tradiční setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná více zde:

Zemřel nositel Záslužného Řádu českého hasičstva pan Zdeněk Nytra více zde:

Zemřel Zasloužilý hasič pan František Ptošek více zde:

 S politováním a hlubokým zármutkem oznamujeme , že ve čtvrtek 21.ledna 2021 zemřel dlouholetý člen SH ČMS, kronikář KSH MSK a Zasloužilý hasič pan Haluška Lubomír více zde:

Zemřel Zasloužilý hasič pan Ladislav Šnapka více zde:

Zpráva pro jednání SD OSH v roce 2020 více zde:

Krajské sportovní hry seniorů hostila  Ostrava 2020 více zde:

 Zemřel Zasloužilý hasič Ing. Arnošt Karas více zde:

Zemřela Ing. Marie Smolková více zde:

Závěrečné jednání krajského aktivu ZH minulého volebního období.

V úterý 3.března 2020 se od 10,00 hodin konalo závěrečné jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů v Hasičském muzeu v Ostravě. Jednání zahájil a řídil odstupující vedoucí krajského aktivu br. Václav Helis, který hned v úvodu přivítal přítomné a hosty jednání, kterými byli starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, jeho náměstci br. Stanislav Kotrc a Mgr. Jan Dumbrovský. Dále přivítal zástupce HZS MSK plk. Ing. Miloše Střelku a nově zvolené vedoucí okresních aktivů ZH za okres Ostrava br. Zdeňka Popka a za okres Nový Jičín br. Břetislava Grulicha. Jednání pokračovalo uctěním památky zesnulých ZH za období od posledního jednání.  Následovalo tradiční poblahopřání k životním výročím. K 80.narozeninám předali kytičku a malou pozornost br. Vladislavu Jastrzembskimu dosavadní vedoucí krajského  aktivu Václav Helis a jeho zástupkyně sestra Miládka Ptošková. Následovala zpráva o činnosti KAZH od doby posledního jednání. Na programu bylo hodnocení činnosti ZH v jednotlivých okresech za rok 2019, ale také za období let 2015-2020. Velmi podrobně zhodnotili práci v okresech postupně za okres Frýdek Místek br. Jaromír Adamus, za okres Opava br. Vojtěch Seidler, za okres Karviná br. Vladislav Jastrzembski, za okres Nový Jičín br. Břetislav Grulich, za okres Bruntál sestra Zdeňka Řepková a za okres Ostrava sestra Miládka Ptošková. Vzhledem k časové tísni vystoupil před dalším bodem programu zástupce HZS MSK plk. Ing. Miloš Střelka, který v úvodu svého vystoupení omluvil ředitele HZS MSK brig. gen. Ing. Vladimíra Ph.D. Předal přítomným jeho pozdravy a poděkování Zasloužilým hasičů za jejich práci, kterou stále vykonávají pro hasiče. Pokračoval s důležitými informacemi z dění v HZS MSK za poslední období a předal vedoucímu aktivu prezentaci s přehledem události v rámci našeho kraje. Také on poděkoval ZH za jejich práci a popřál do dalších let mnoho zdaru. Důležitým bodem programu byla volba nového složení a vedení krajského aktivu ZH na léta 2020-2025. Nejprve byl projednán návrh na složení krajského aktivu tak, jak byl projednán a doporučen v jednotlivých okresech:
Okres Bruntál: Oldřich Orság – vedoucí OAZH, František Žmolík – zástupce vedoucího OAZH
Okres F. Místek: Jaromír Adamus – vedoucí OAZH, Jan Vyvial – zástupce vedoucího OAZH
Okres Karviná: Milan Mencner – vedoucí OAZH, Jindřich Galeziok – zástupce vedoucího OAZH
Okres N. Jičín: Břetislav Grulich – vedoucí OAZH, Josef Románek – zástupce vedoucího OAZH
Okres Opava: Vojtěch Seidler – vedoucí OAZH, Svatoboj Reder – zástupce vedoucího OAZH
Okres Ostrava Zdeněk Popek – vedoucí OAZH, Milada Ptošková – zástupce vedoucího OAZH
Následovala volba nového vedoucího krajského aktivu ZH na volební období let 2020-2025. Po krátké diskusi byl do funkce navržen a následně jednohlasně zvolen br. Ing. Leo Kuběna a jeho zástupce br. Břetislav Grulich. Návrh a výsledek volby bude předložen k projednání VV KSH MSK.
Jednání pokračovalo zajištěním setkání ZH v roce 2020. Po vzájemné diskusi a předložených návrzích se přítomní shodli na setkání v Komorní Lhotce i pro letošní rok. Podrobnosti budou projednány na dalším jednání krajského aktivu ZH. V dalším bodu vystoupil starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, který velmi podrobně informoval o současném dění ve SH ČMS. Přítomné seznámil s problematikou čerpání dotací s MŠMT, MV, s dotačními tituly z MSK. Dále informoval o akcích Libros, o setkání s hejtmanem MSK, o celorepublikovém plese, o celokrajském setkání praporů v roce 2019 a přípravě Shromáždění delegátů OSH ve Vendryni. Přidal také informace z činnosti HVP a.s. Náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Nový Jičín Stanislav Kotrc ve svém vystoupení poděkoval za pozvání, doplnil některé informace z dění v našem sdružení a poděkoval všem ZH za jejich práci jak v jednotlivých okresech, tak v rámci celého kraje. Vyjádřil přesvědčení, že i v budoucnu se nám všem bude práce dařit a k tomu nám popřál mnoho úspěchů. Mgr. Jan Dumbrovský seznámil přítomné s problematikou tykajících se změn ve Stanovách SH ČMS v souvislosti s přípravami VI. Sjezdu a se složitostí různých diskusí a jednání, která s tím souvisí. Také on poděkoval za vykonanou práci a popřál do budoucna mnoho zdaru. Na úplný závěr jednání poděkoval br. Václav Helis odstupujícím členům krajského aktivu, jmenovitě sestře Zdeňce Řepkové, sestře Miládce Ptoškové a br. Vladislavu Jastrzembskému za jejich celoživotní práci pro dobrovolné hasiče a popřál jim v dalším životě především hodně zdraví. Přítomní jejich činnost ocenili velikým potleskem. Novému krajskému aktivu Zasloužilých hasičů pak popřál mnoho úspěchů v jejich další práci. Všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil.
HV

Zápis z jednání AZH při KSH MSK z 3.3.2020

\"\"

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Frýdek Místek

Ve středu 4.prosince 2019 se konalo ve školním a výcvikovém zařízení HZS ve Frýdku Místku setkání Zasloužilých hasičů okresu Frýdek Místek. Mezi hosty byli starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, starosta OSH Frýdek Místek Dalibor Velčovský, náměstkyně starosty OSH Frýdek Místek Šárka Čerňáková, 1.náměstek starosty OSH FM Kpt. Mgr. Jaroslav Mikoláš DiS, vedoucí krajského aktivu ZH při KSH MSK Václav Helis, ředitel HZS ú. o. Frýdek Místek plk. Ing. Vojtěch Nezval a vedoucí oddělení SOŠ a VOŠ PO FM plk. Ing. Jiří Rogowsski. Jednání zahájil a řídil zástupce vedoucího okresního aktivu ZH Frýdek Místek Jan Vyvial. Hned v úvodu omluvil pro nemoc vedoucího aktivu ZH okresu Frýdek Místek Jaromíra Adamuse. Po přivítání hostů vyzval přítomné k uctění památky zesnulých v letošním roce. Pokračoval zprávou o činnosti okresního aktivu ZH za rok 2019. Na programu jednání pak bylo vystoupení hostů, kde jako první vystoupil ředitel HZS územního odboru Frýdek Místek Plk. Ing. Vojtěch Nezval, který mimo jiné poděkoval přítomným za jejich stále užitečnou práci a popřál jim příjemné svátky a mnoho zdaru v novém roce. Náměstkyně starosty paní Šárka Čerňáková podrobně informovala o činnosti na úseku práce s mladými hasiči v rámci okresu. Starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna podal informace o dění ve Sdružení hasičů ČMS jak na ústředí, tak i v rámci Moravskoslezského kraje a přidal informace o dění v HVP a.s. Také Václav Helis informoval o činnosti aktivu Zasloužilých hasičů v rámci celého kraje a poděkoval hasičům okresu Frýdek Místek a jejich sborům za velmi významnou pomoc při setkání Zasloužilých hasičů v Komorní Lhotce v roce 2019. Starosta OSH pan Dalibor Velčovský doplnil informace o činnosti OSH Frýdek Místek. Všichni diskutující v závěru svých vystoupení poděkovali Zasloužilým hasičům za jejich práci s přáním šťastných vánoc a úspěšného roku 2020. Jednání ukončil bratr Jan Vyvial, který poděkoval všem za účast a popřál jim mnoho úspěchu v další práci.

Za příjemné prostředí a občerstvení je třeba poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci jakýmkoliv způsobem podíleli.

HV

\"\"

Další foto ze setkání ZH v okrese Frýdek Místek najdete zde:

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Nový Jičín.

V úterý 19.listopadu 2019 se sešli Zasloužilí hasiči okresu Nový Jičín v Hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů Jerlochovice, který v letošním roce slaví 130 let od svého založení. Hned v úvodu poděkoval vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů okresu Nový Jičín bratr Václav Pavelka hostitelům bratru Břetislavu Grulichovi, jeho manželce Věře Grulichové a dalším za připravené příjemné prostředí a  občerstvení. Dále přivítal hosty, kterými byli náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Nový Jičín bratr Stanislav Kotrc, vedoucí krajského aktivu Zasloužilých hasičů bratr Helis Václav a starostka města Fulneku paní Ing. Radka Krištofová. Následovalo schválení programu jednání a uctění památky zesnulých. Z časových důvodů pak dostala slovo paní starostka Fulneku, která se ve svém vystoupení vyjádřila  pochvalně na adresu dobrovolných hasičů se kterými má ve svém regionu velmi dobré zkušenosti. Poděkovala za práci všech hasičů a těm Zasloužilým popřála k blížícím se vánočním svátkům a novému roku pevné zdraví, a ještě mnoho sil do dalších let. Na závěr předala přítomným malou pozornost z města Fulneku. Jednání pokračovalo hodnocením činnosti okresního aktivu ZH okresu Nový Jičín. Z činnosti ZH celého Moravskoslezského kraje seznámil přítomné Helis Václav. O všem, co se dělo a co se připravuje v rámci sdružení v okrese Nový Jičín, ale také v celém kraji, a nakonec i na úrovni ústředí, podrobně informoval náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Nový Jičín bratr Stanislav Kotrc. Všechny přítomné zaujalo také vystoupení bratra Břetislava Grulicha, který velmi zasvěceně pohovořil o historii SDH Jerlochovice. Na závěr si všichni se zájmem prohlídli prostory Hasičské zbrojnice včetně nové, ale také i historické požární techniky, která je ve velmi pěkném stavu.

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Nový Jičín se všem velmi líbilo a je třeba všem, kteří se na její přípravě a organizaci jakýmkoliv způsobem podíleli upřímně poděkovat.

HV

\"\"

Jednání aktivu Zasloužilých hasičů při KSH MSK dne 15.10.2019.

V úterý 15.října 2019 se od 10,00 hodin v Hasičském muzeu v Ostravě konalo jednání aktivu Zasloužilých hasičů při KSH MSK. Jednání se zúčastnili všichni vedoucí okresních aktivů a významní hosté. Podrobnosti najdete v zápisu z jednání.

Zápis z jednání AZH při KSH MSK z 15.10.2019

\"\"

\"\"

Setkání zasloužilých hasičů v roce 2019

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná více zde:

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Bruntál.

Ve čtvrtek 19.září 2019 se sešli  v krásném prostředí nové Hasičské zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem Zasloužilí hasiči okresu Bruntál. Bohatý program začal prohlídkou vznikajícího „Hasičského Minimuzea“ ve Vrbně pod Pradědem, založeného panem Pavlem Hanákem, jehož provoz byl přítomnými právě zahájen. Setkání ZH pokračovalo v Hasičské zbrojnici vystoupením mladých hasičů z místního sboru, kteří si pro přítomné připravili hezké kulturní vystoupení. Starosta OSH ČMS Bruntál  Oldřich Orság pak seznámil účastníky setkání s činností okresního sdružení za uplynulé období a předal společně s vedoucím aktivu ZH při KSH MSK Václavem Helisem některým z nich ocenění za jejich dlouholetou práci pro dobrovolné hasiče. Václav Helis pak informoval o práci krajského aktivu ZH a formou prezentace připomenul zážitky z celokrajského setkání ZH v Komorní Lhotce. V diskuzi pak vyjádřili přítomní své názory a poznatky z jejich současné činnosti. Na závěr obdržely přítomné ženy z rukou starosty OSH Bruntál pana Oldřicha Orsága kytičky jako poděkování za jejich práci. Setkání pak pokračovalo při malém občerstvení v družné zábavě. Celá akce, která byla velmi dobře připravena se setkala s velkým povděkem všech přítomných. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli.

HV.

Hodnocení setkání zasloužilých hasičů MSK v Komorní Lhotce v termínu 24.-28.června 2019

V pondělí dopoledne se skoro všichni účastníci včetně našich přátel Polských stražáků ze sousedního vojvodství, sjeli v Penzionu Zátiší a byli uvítání bratrem Václavem Helisem. Ten se všemi vyřídil potřebné formality a provedl ubytování.

Po obědě měli účastníci osobní volno. Vzhledem k tomu, že bylo velmi teplo, došlo i ke koupání v místním bazénu. Jiní zase podnikli krátké procházky po okolí. Po večeři došlo k opékání klobás, které si účastníci mohli zakoupit. Plamen pečlivě udržoval bratr Grulich. Zároveň  ochutnávali plody donesených ze zahrad, a to jak v pevném, tak i v tekutém stavu.

Další den, to je úterý, bylo zahájeno snídaní formou rautu, který začal dlouhou frontou, na což někteří reptali a doporučili pro další rok návrat k předchozímu způsobu podávání snídaně. Celý den bylo osobní volno, které účastníci využili k procházkám, ke koupání a k nákupům dokonce až v Polsku. Večer následovalo opět grilování a posezení venku v přírodě a konzumování částečně chlazených nápojů.

Nastala středa, opět velmi teplé počasí. Po snídani jsme v 9 hodin nastoupili do autobusů a menšího  dopravního vozidla a zamířili jsme do Třince k prohlídce nového integrovaného centra, které vonělo novotou. Je v provozu teprve 3 roky. Velice zasvěceně nás provedl příslušník HZS. Prostorný objekt nás zaujal, je vidět, že se stanice a jejich vybavení zlepšují, což platí i o stanicích dobrovolných hasičů.

Další trasa vedla do Nýdku, kde jsme přestoupili do pěti dopravních vozidel dobrovolných sborů, která operativně zařídil náš vedoucí Václav Helis. Po stoupající lesní silnici nevalného stavu jsme byli vyvezeni na horu Velká Čantoryje. Většina vystoupala na rozhlednu, která má 118 schodů a kochali se výhledem na polské, slovenské a moravské hory. 3 vozidla se musela vrátit pro další účastníky. Vraceli jsme se opět krkolomnou jízdou dvou skupin dolů. Patří veliké poděkování sborům a jejich řidičům za zapůjčení dopravních automobilů a bezpečnou jízdu. Další trasa vedla do Dolní Lomné, kde nás přivítala starostka obce paní Pavlínová a starosta dobrovolných hasičů pan Gorzolka. Paní starostka pěla chválu na spolupráci s místními hasiči. Prohlédli jsme si zde Skanzen a místo folklorních setkání Gorolů. V místním hotelu „Pod Akáty“ jsme si pochutnali na vynikajícím srnčím guláši s pěti knedlíky, což pro některé bylo až moc. Potěšili nás mladí hasiči, kteří nám přednesli krásnou básničku. Následovala ještě prohlídka vzorné hasičárny a rozloučení s místními hasiči.

Plni dojmů a spokojeni jsme se vrátili domů. Bylo stále ještě vedro, a tak někteří spěchali za osvěžením do bazénu a jiní aspoň pod studenou sprchu. Po večeři jsme popřáli jubilantům, kteří byli obdarování kytičkou a absolvovali sólo tanec. Shlédli jsme loňskou prezentaci místního pobytu a několik vtipných videí. Následovala volná zábava s hudbou k poslechu i tanci, kterou řídil diskžokej bratr Helis. Všichni se při diskotéce pro starší a pokročilé  dobře bavili a někteří až přes půlnoc.

Ve čtvrtek se někteří aktivní rekreanti po snídani vydali na procházky, na výlety či nákupy. Počasí jim přálo, objevily se mráčky a foukal příjemný větřík. Během dopoledne už přijížděli hosté, zástupci okresů i kraje. Po společném obědě začala příjemná beseda s představiteli kraje, okresů, polských hasičů a dalších hostů, kteří nás seznámili s děním ve sdružení, taktéž o činnosti profesionálních hasičů a sdělili nám další zajímavé informace. Po oficiální diskuzi pokračovala neformální výměna zkušeností ve skupinkách po celém areálu.

Chtěli bychom poděkovat HZS MSK za zapůjčení autobusů i jejich řidičů. Poděkování zasloužilých hasičů náleží sborům Dolní Lomná, Nýdek, Bystřice, Horní Suchá, OSH Frýdek Místek a bratru Vitáskovi s osobním vozidlem. Největší poděkování však náleží bratru Václavu Helisovi a sestře Miladě Ptoškové. Navrhujeme udělit zvláštní ocenění bratru Václavu Helisovi za celoroční práci a každoroční přípravu setkání zasloužilých hasičů.

Účast zasloužilých hasičů a jejich partnerů z jednotlivých okresů:

Ostrava            15

Frýdek Místek   2

Karviná              14

Opava                12

Nový Jičín            8

Polsko                  4

Celkem                55

Besedy se kromě rekreantů zúčastnilo 23 hostů.

Dne 28.6.2019             Hodnotící skupina: Krč Václav, Kudělka Zdeněk, Augusta Václav

\"\"

Jarní jednání aktivu Zasloužilých hasičů.

V úterý 12.března 2019 se konalo od 10,00 hodin v Hasičském muzeu v Ostravě jarní jednání aktivu ZH při KSH MSK. Hosty jednání byli zástupce HZS MSK Plk. Ing. Miloš Střelka, náměstci starosty KSH MSK Stanislav Kotrc a Mgr. Jan Dumbrovský a bratr Ladislav Čabla, který  již tradičně zajistil pro všechny účastníky oběd. Na programu jednání byly zprávy o činnosti krajského aktivu ZH a zprávy o činnosti z jednotlivých okresů. Projednány a upřesněny byly statistiky a seznamy zasloužilých hasičů celého Moravskoslezského kraje. Dále se přítomni zabývali přípravou setkání ZH a jejich partnerů-partnerek v letošním roce v Komorní Lhotce. Mnoho důležitých informací zaznělo ve vystoupení hostů. Přítomni měli možnost získat cenné informace ze současného dění ve SH ČMS, jak v našem kraji, tak i v celém Sdružení. Velmi zajímavé byly informace z činnosti HZS MSK, tentokrát z odboru prevence.

Další podrobnosti najdete v zápise z jednání aktivu ZH při KSH MSK.

Zápis z jednání AZH při KSH MSK z 12.3.2019

\"\"

\"\"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podzimní jednání aktivu ZH při KSH MSK.

V úterý 16.října 2018 se konalo od 10,00 hodin jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů tentokrát v prostorách HZ SDH Ostrava Zábřeh. Členové aktivu a také vzácní hosté si měli mimo jiné možnost prohlídnout velmi hezkou \“Síň tradic\“, která si svými exponáty z historie hasičstva a to nejen místních hasičů, určitě zasluhuje daleko větší propagaci. Také péče, které se nám dostalo od starosty SDH Ostrava Zábřeh pana Karla Kupky, bratra Lubomíra Halušky, jeho manželky a dalších členů SDH Ostrava Zábřeh si zaslouží veliké poděkování. Na jednání byly v souladu s plánem práce aktivu ZH při KSH MSK projednány zprávy o činnosti, úkoly na další období a organizační záležitosti. Hosté seznámili přítomné se současným děním ve Sdružení hasičů ČMS a Hasičském záchranném sboru MSK. Další podrobnosti najdete v přiloženém zápise z jednání:

Zápis z jednání AZH pri KSH MSK z 16.10.2018

\"\"

\"\"

\"\"

Setkání – rekreace zasloužilých hasičů v Komorní Lhotce 2018.

Ve dnech 25. – 29.června 2018 se konalo setkání – rekreace zasloužilých hasičů a jejich partnerek-partnerů Moravskoslezského kraje v Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce. Podrobné hodnocení hodnotící komisí přinášíme zde:

Hodnocení pobytu ZH v Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce

A zas je nám o rok víc a máme před sebou týden společného pobytu ZH v Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce ve dnech 25. – 29. 6. 2018. Začal v pondělí, kdy jsme se všichni sjeli k obědu. Odpoledne a večer jsme využili ke sdílení informací, co jsme zažili za uplynulou dobu, uvítali mezi sebou ty, kteří tu jsou s námi poprvé a zavzpomínali na ty, kteří letos, ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů tu s námi tentokrát nejsou. A je nás tu i letos celkem 47 a další ZH br. Milan Mencner s manželkou a dalšími dvěmi přáteli z Polska mezi nás docházejí z blízké rodinné chaty. Večer jsme završili opékáním buřtů. I v úterý jsme měli svůj program podle zájmu. Patřily k němu vycházky po okolí, našly se i první hříbky a na mls sladké maliny. Také pročištění tělesného organismu někdo řešil horským vzduchem, jiní dobrou slivovičkou na zdraví. Den utekl jako voda. Středa měla bohatý program. K dobré náladě přispělo hezké počasí a příjezd dvou autobusů HZS, které nás odvezly na výlet do Karviné. Navštívili jsme Zámek uhlobaronů hraběcího rodu Larischů a nahlédli do jejich pestrého života v přepychu. Nezapomenutelným zážitkem pak ještě byla prohlídka šikmého kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné-2 Doly. Mohli jsme vystoupat až do věže ke kostelním zvonům. Mnohým se při pomýšlení ještě teď chvějí kolena. Odpoledne jsme pokračovali do Karviné-Hranic, kde nám naši přátelé ze SDH připravili zejména chutný oběd ze zabíjačky, ale i dále nám věnovali svůj čas pro náš pobyt. Pečlivě se o nás starali br. Josef Kunz, br. Wladek Jastrzembski, ved. Okresního aktivu ZH Karviné i děvčata v kuchyni. Zbyl také čas na videoprezentaci úspěchů sboru a na prohlídku prostorů hasičárny a přilehlého cvičiště. Cestou zpět byla zastávka ke krátkému občerstvení v Rybím domě v Chotěbuzi a výlet jsme ukončili zpět v penzionu. Čas dne jsme využili do poslední minuty, protože po večeři následovaly gratulace a předání kytiček letošním jubilantům a očekávaná diskotéka pro seniory mohla začít. Bavili jsme se náramně. Někteří k tanci odložili hole, ale ráno je zase museli vyhledat. Inu, ve středu se už nešlo spát, na spánek zbyl čas až po půlnoci. Náš dík za přípravu diskotéky a její bezvadné vedení patří i tentokrát br. Vaškovi Helisovi a také za trpělivé pochopení naší obsluze. Čtvrteční ráno nás uvítalo deštěm. Dopoledne uběhlo jako voda a vyhlíželi jsme naše hosty na odpolední besedu. A dočkali jsme se br. Ing. Lea Kuběny, starosty KSH ČMS, který je i ředitelem krajské pobočky HVP v Ostravě, Ing. Radima Kuchaře, který zastoupil ředitele HZS MSK, p. Generála Piotra Buka, který vedl polskou delegaci návštěvy a dojeli i další starostové našich OSH a vedoucí AZH okresů. Neúčast z okresu Bruntál se dá pochopit, protože tu nemáme letos jejich zastoupení mezi rekreanty. Hosté přivezli řadu aktualit ze života profesionálních i dobrovolných hasičů. A byli jsme také svědky mimořádného aktu, kdy br. Ing. Leo Kuběna, br. Wladek Jastrzembski a Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, CSc. profesor TU FBI VŠB, obdrželi z rukou Generála Buka nejvyšší hasičská vyznamenání udělovaná v Polsku. A nastal konec pobytu. Ještě sbalit a rozloučit se. I tentokrát jsme byli spokojeni se stravou, obsluhou, ubytováním. Vlídnost a ochota byla příkladná. Počasí bylo letos chladnější, v bazénu nikdo nečeřil vodu, ale nějak nám to nevadilo. Někteří účastníci si našli chvíli na návštěvu solné jeskyně, někteří si užili soutěžení v BOWLINGU. Takže zřejmě za rok opět tady. Děkujeme br. Vaškovi Helisovi za veškerou péči. A poslední douška – br. starosta OSH Opava nečekaně mile překvapil při své návštěvě všechny účastnice pobytu krásným karafiátem. I za něj moc děkujeme.
NASHLEDANOU
Za správnost  podepsány:  Milada Ptošková, Ing. Marie Smolková a Vlasta Závodská

\"\"

Reakce účastníků setkání ZH v Komorní Lhotce více zde:

Poděkování za přijetí v SDH Karviná Hranice 2018

V úterý 20.března 2018 se konalo jarní jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů v Hasičském muzeu za účasti všech zástupců okresů MSK a vzácných hostů. Podrobnosti  najdete v zápisu z jednání.

Zápis z jednání KAZH MSK z 20.3.2018

\"\"

Informace k účasti na rekreaci ZH v Komorní Lhotce v roce 2018.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Zpráva pro jednání VV KSH MSK dne 1.12.2017
  • Jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů.
    V úterý 10.října 2017 se konalo v Hasičském muzeu v Ostravě jednání krajského aktivu ZH. Jednání zahájil a řídil vedoucí krajského aktivu Helis Václav. Hned v úvodu přivítal hosty, kterými byli náměstek ředitele HZS MSK Plk. Ing.Radim Kuchař,  starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, jeho náměstci Mgr. Jan Dumbrovský a Stanislav Kotrc starosta OSH ČMS Nový Jičín. Čestnými hosty byli nositelé „Záslužného řádu českého hasičstva“ Zdeněk Nytra senior a Stanislav Sovinský, čestný starosta KSH MSK. Během jednání se dostavil náměstek starosty SH ČMS, náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Ostrava pan Bc. Richard Dudek.  Jednání se rovněž zúčastnili všichni vedoucí okresních aktivů našeho kraje. Na programu jednání bylo mimo jiné zhodnocení činnosti krajského aktivu za období od března letošního roku, vyhodnocení setkání ZH v červnu 2017 v Komorní Lhotce, upřesnění statistik ZH v MSK a příprava plánu práce na rok 2018. Před schválením programu uctili všichni přítomní památku zesnulých Zasloužilých hasičů, kterých bylo od začátku roku celkem 17. Součásti jednání byly i gratulace k výročím s předáním malého dárku. Velkým přínosem pro jednání bylo vystoupení hostů, kteří přítomným podali  podrobné informace o dění v HZS MSK, ve SH ČMS, v KSH MSK a o dalších důležitostech v naši společné práci. Za důstojný průběh celého jednání je třeba poděkovat všem přítomným, zejména pak vzácným hostům, kteří se jednání zúčastnili.
    Helis Václav-vedoucí krajského aktivu KSH MSK

Podrobnější informace z jednání viz:Zápis KA ZH MSK z 10.10.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Zápisy

Další informace

Plán práce Aktivu ZH KSH MSK na rok 2019.

Plán práce Aktivu ZH KSH MSK na rok 2018

Krátké video z rekreace ZH MSK v J.K.: