Dokumenty KORR

Přestupy 2023

Dne 23. 2. schválil Výkonný výbor vzorové propozice pro postupové soutěže v roce 2023, kde se upravují přestupy na tento rok.

VZOROVÉ PROPOZICE

PŘESTUPOVÝ FORMULÁŘ

Účast v soutěžích požárního sportu

1)   Soutěží v požárním sportu se mohou zúčastnit soutěžící či družstva:

 1. na základě splnění podmínek uvedených v propozicích soutěže. Jednotlivce a soutěžní družstva na soutěže mohou přihlásit pouze příslušné organizační jednotky SH ČMS a nebo jiní zřizovatelé či občanská sdružení. Pokud to propozice připouštějí, soutěžící může přihlášku podat sám,
 2. kteří, podáním přihlášky zároveň stvrzují podmínku zdravotní způsobilosti a splnění ostatních podmínek dle pravidel požárního sportu a propozic soutěže. Zdravotní způsobilost potvrzuje přihlašovatel a soutěžící svým podpisem na přihlášce (příloha č. 1),
 3. kteří jsou zapsáni na přihlášce (čl.9), předložené sborem dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“), který reprezentuje v postupové soutěži okrsek, okres či kraj a přijaté pořadatelem,

ca) účast v okresním kole:

vítěz okrskového kola (SDH) sestaví pro okresní kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle odst. 2) této Přílohy č.1), schválenou ÚORHS SH ČMS. V družstvu mohou startovat maximálně 3 závodníci s trvalým pobytem mimo dané OSH. Do tohoto počtu se nepočítají členové daného SDH s trvalým pobytem mimo příslušného OSH, s délkou členství ve svém SDH minimálně 3 roky.

cb) účast v krajském kole:

vítěz okresního kola (SDH) sestaví pro krajské kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle odst. 2) této Přílohy č.1), schválenou ÚORHS SH ČMS. V družstvu mohou startovat maximálně 3 závodníci s trvalým pobytem mimo dané OSH. Do tohoto počtu se nepočítají členové daného SDH s trvalým pobytem mimo příslušného OSH, s délkou členství ve svém SDH minimálně 3 roky.

           cc)  účast v republikovém kole:

vítěz krajského kola (SDH) sestaví pro republikové kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle odst. 2) této Přílohy č.1), schválenou ÚORHS SH ČMS. V družstvu mohou startovat maximálně 3 závodníci s trvalým pobytem mimo dané KSH. Do tohoto počtu se nepočítají členové daného SDH s trvalým pobytem mimo příslušného KSH, s délkou členství ve svém SDH minimálně 3 roky.

Přestupy

Má-li závodník – člen SDH, zájem startovat v postupové soutěži za jiné OSH nebo KSH, je povinen pro příslušný rok postupových soutěží vyplnit žádost o přestup. Žádost o přestup musí vyplnit  
i tehdy, když je členem SDH, za které chce soutěžit, ale jeho trvalé bydliště je mimo oblast působnosti příslušného OSH, KSH které chce reprezentovat. V tomto případě bude v oznámení o přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce „Žádám o přestup do SDH“ název stejného SDH, jehož je závodník členem. Žádost o přestup se nezpracovává, je – li závodník již minimálně 3 roky nepřetržitě veden v evidenci členů příslušného SDH.

Při žádosti o přestup postupuje závodník takto:

 1. vyplní žádost (příloha č.7) o přestup,
 2. správně vyplněnou a potvrzenou žádost o přestup předloží v jednom vyhotovení
  nejpozději do 31. března 2023 na adresu ÚORHS SH ČMS Římská 45, PSČ 120 00, Praha 2, nebo zašle mailem na adresu kolka@dh.cz ,
 3. ÚORHS SH ČMS zveřejní na webových stránkách SH (dh.cz) do 14. dubna příslušného roku schválené přestupy závodníků. Tyto schválené přestupy jsou jediným a právoplatným dokladem pro pořadatele a soutěžící. Pořadatel postupové soutěže a závodníci si pro svou potřebu mohou zkontrolovat přestupy, které se týkají příslušného kola v PS družstev SDH, v případě nesrovnalostí ve zveřejněném seznamu se mohou závodníci proti němu písemně odvolat nebo emailem na adresu Kanceláře SH ČMS nejpozději do 21. 4. běžného roku,
 4. přestup je platný pro příslušný rok v postupových soutěží,
 5. v jednom kalendářním roce lze přestoupit pouze jednou,
 6. schválený přestup do konkrétního SDH v oblasti mimo trvalé bydliště závodníka umožňuje závodníkovi startovat za tuto oblast ve všech postupových kolech, pokud bude vybrán postupujícím SDH, které bude reprezentovat daný okrsek, okres či kraj,
 7. pokud závodník přestoupí do oblasti mimo své trvalé bydliště, nemůže již startovat za svůj okrsek, okres ani kraj ve svém trvalém bydlišti,
 8. neoprávněný start závodníka v daném SDH bude řešen jako nesportovní chování. V případě porušení přestupu, budou výsledky příslušného SDH, které neoprávněný start v příslušné postupové soutěži potvrdilo, anulovány. Se sborem a závodníkem bude dle závažnosti dále zahájeno disciplinární řízení.

Přestupový formulář zde: