Akce KAZH

Jednání KAZH 16. 10. 2018 v Ostravě – Zábřehu

V úterý 16.října 2018 se konalo od 10,00 hodin jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů tentokrát v prostorách HZ SDH Ostrava Zábřeh. Členové aktivu a také vzácní hosté si měli mimo jiné možnost prohlídnout velmi hezkou „Síň tradic“, která si svými exponáty z historie hasičstva, a to nejen místních hasičů, určitě zasluhuje daleko větší propagaci. Také péče, které se nám dostalo od starosty SDH Ostrava Zábřeh pana Karla Kupky, bratra Lubomíra Halušky, jeho manželky a dalších členů SDH Ostrava Zábřeh si zaslouží veliké poděkování. Na jednání byly v souladu s plánem práce aktivu ZH při KSH MSK projednány zprávy o činnosti, úkoly na další období a organizační záležitosti. Hosté seznámili přítomné se současným děním ve Sdružení hasičů ČMS a Hasičském záchranném sboru MSK.

Zápis

ze zasedání Aktivu ZH při KSH Moravskoslezského kraje dne 16.října 2018

v prostorách Hasičské zbrojnice SDH Ostrava Zábřeh.

Pozváni:

Helis Václav, Ptošková Milada, Řepková Zdeňka, Adamus Jaromír, Jastrzembski Vladislav, Pavelka Václav, Seidler Vojtěch.

Hosté: Ing.Leo Kuběna, Stanislav Kotrc, Bc. Richard Dudek DIS, Mgr.Dumbrovský Jan, Ladislav Čabla, ředitel HZS MSK Brig. gen. Ing. Vladimír Vlček Ph.D., Stanislav Sovinský, Zdeněk Nytra senior, strarosta SDH Ostrava Zábřeh Karel Kupka a Lubomír Haluška.

Přítomni:

Helis Václav, Ptošková Milada, Řepková Zdeňka, Seidler Vojtěch, Adamus Jaromír, Jastrzembski Vladislav a Pavelka Václav.

Hosté: Ing. Leo Kuběna, Kotrc Stanislav, Mgr. Dumbrovský Jan, Plk. Ing. Jan Bojko, Zdeněk Nytra senior, Sovinský Stanislav, starosta SDH Ostrava Zábřeh Karel Kupka, Lubomír Haluška a Ladislav Čabla.

Omluveni: Bc. Richard Dudek

Jednání se tentokrát konalo v prostorách Hasičské zbrojnice SDH Ostrava Zábřeh. Všichni přítomní si hned v úvodu prohlídli velmi hezkou a bohatou „Síň tradic“, ve které mohli shlédnout velké množství vzácných exponátů z historie hasičstva, a to nejen z Ostravy Zábřehu.

Vedoucí aktivu br. Václav Helis zahájil jednání a přivítal přítomné členy aktivu a přítomné hosty.  Před schválením programu seznámil přítomné s úmrtím ZH, ke kterým došlo od 20. března 2018.  Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých. Slovo pak předal starostovi SDH Ostrava Zábřeh bratru Kupkovi, který přivítal přítomné v jejich HZ a několika slovo informoval o činnosti a aktivitách dobrovolných hasičů v Ostravě Zábřehu. Dále vedoucí KA ZH připomenul data narozenin ZH a některých členů a popřál jim k narozeninám.

Následovalo schválení programu jednání.

Program:

  1. Informace o činnosti krajského aktivu ZH MSK za uplynulé období.
  2. Informace o činnosti okresních aktivů ZH za uplynulé období.
  3. Hodnocení rekreace ZH 25. – 29. červen 2018 Komorní Lhotka
  4. Upřesnění seznamu ZH v jednotlivých OSH MSK.
  5. Informace o činnosti VV KSH MSK a SH ČMS.
  6. Organizační záležitosti a různé.

Ad.1. Informace o činnosti krajského aktivu ZH MSK za uplynulé období.

V tomto bodu jednání seznámil přítomné vedoucí krajského aktivu ZH se zprávou o činnosti krajského aktivu ZH za období od konání jednání krajského AZH MSK dne 20.3.2018.

Ve zprávě bylo mimo jiné uvedeno:

Účast vedoucího KAZH na jednáních a akcích:

Dne 2.května 2018 se konalo jednání AZH SH ČMS v Přibyslavi o kterém byly přítomným podány podrobnější informace.

Další akce:

13.dubna 2018 jednání VV KSH MSK v JK

14.dubna 2018 Shromáždění představitelů OSH v JK, kde byla v programu mimo jiné zpráva o činnosti krajského AZH KSH MSK

19.května 2018 soutěž ve vyprošťování v Hlučíně (společně z hosty z Polska a Slovenska)

22.května 2018 jednání VVKSH MSK ve Vyšních Lhotách okrese Frýdek Místek

8. – 10.června 2018 krajské kolo MH a dorostu, pomoc při přípravě a organizaci

25. – 29.června 2018 setkání (rekreace) ZH v Komorní Lhotce

28.srpna 2018 účast na pohřbu starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera

18.září 2018 jednání VV KSH MSK v okrese Bruntál (projednáno dnešní jednání aktivu ZH)

Dále byli přítomní seznámení se statistikou ZH MSK k 16.10.2018.

Gratulace k půlkulatým a kulatým narozeninám ZH a jejich partnerům-partnerkám a další odeslaná pošta:

Od 20.3.2018 k 16.10.2018 bylo odesláno:

14 ks……………… blahopřání ZH

12 ks……………… blahopřání jejich partnerům – partnerkám

3 ks ………………. blahopřání k udělení titulu ZH

4 ks ………………. blahopřání starostům OSH

3 ks ……………….  kondolence k úmrtí

7 ks ………………. Pozvání na besedu v Komorní Lhotce

23 ks ……………… Potvrzení účasti a informace k pobytu ZH v K-Lhotce

2 ks……………… pozvání hostů na jednání aktivu ZH

Poštovné činí celkem 68 x 19,- Kč = 1292,-Kč

 Přítomni byli rovněž seznámeni s hospodařením s finančními prostředky získanými ze zájezdu na setkání ZH v Komorní Lhotce.

V závěru zprávy bylo poděkováno vedení KSH MSK a vedením OSH za velmi dobrý přístup k Zasloužilým hasičům v kraji a jednotlivých okresech, HZS MSK za technickou pomoc při organizaci akcí pro ZH, vedoucím okresních aktivů ZH za všechno, co pro ně v okresech dělají a všem ZH za práci, kterou i přes svůj věk pro hasiče dělají.

Ad.2. Informace o činnosti AZH všech okresů MSK:

V tomto bodu jednání přednesli zprávy o činnosti aktivů ZH z jednotlivých okresů jejich vedoucí. Zprávy měli připraveny písemně vyjma vedoucího okresního aktivu ZH Frýdek Místek bratra Jaromíra Adamuse, který zhodnotil činnost svého okresu ústně. Jednotlivé zprávy budou založeny jako přílohy tohoto zápisu.

Ze zpráv vyplynulo, že ve všech okresech je stále věnována činnosti ZH veliká pozornost jak ze strany okresních sdružení, tak ze strany samotných vedoucích. ZH jsou zváni na významné akce okresu, jsou pro ně organizována společná setkání, většina okresů organizuje pro ZH zájezdy a další akce. V jednotlivých zprávách byla mimo jiné vyzvednuta aktivita drtivé většiny ZH, kteří i přes svůj věk a zdravotní stav stále aktivně pracují ve svých sborech, někteří také v okrscích, okresech i v kraji. ZH se podílejí rovněž na spolupráci s polskými hasiči, kde jsou zejména v okrese Karviná, ale také Opava nebo Nový Jičín dosahovány velmi dobré výsledky.

V závěru tohoto bodu jednání připomenul vedoucí krajského aktivu bratr Helis Václav dohodu z minulého jednání, že písemné zprávy o činnosti ZH v jednotlivých okresech budou písemně předkládány vždy na jarním jednání tak, aby mohly sloužit jako podklady pro zprávu za celý kraj na Shromáždění představitelů OSH.

Ad.3.   Hodnocení setkání – rekreace ZH MSK 2018

Vzhledem k tomu, že hodnocení setkání – rekreace ZH v Komorní Lhotce v roce 2018 je podrobně uvedeno na stránkách KSH MSK a jednotliví vedoucí okresních aktivů ZH se o této akci zmiňovali ve svých zprávách, seznámil přítomné br. Helis Václav pouze s hodnocením, které zpracoval pro jednání VV KSH MSK. V tomto bodu jednání pak padly návrhy, jakým způsobem by bylo dobré organizovat tuto akci v příštím roce. Bratr V. Jastrzembski navrhnul vzhledem k tomu, že už nyní je znám možný termín konání 24.-28.6.2019, místo konaní Komorní Lhotka i cena pobytu, která činí pro příští rok 2 400,- Kč na osobu za celý pobyt, aby na příštím jednání aktivu ZH při KSH MSK v měsíci březnu 2018 jednotliví vedoucí okresních aktivů ZH nahlásili možné zájemce – konkrétní jména. Mohlo by se tak zabránit tomu, že se účast bude muset jako letos měnit na poslední chvíli. V Tomto bodu jednání vystoupil také bratr V. Seidler s návrhem na možné aktivity pro seniory. Projekt má název „Zapojení seniorů v SH MSK“.  Jedná se o návrh postupu při organizaci různých akcí pro ZH a seniory, a to nejen v rámci jednotlivých okresů, ale celého kraje. Návrh byl předán náměstkovi starosty KSH MSK bratru Mgr. Janu Dumbrovskému k projednání ve výkonném výboru KSH MSK.

Ad.4. Upřesnění seznamu ZH v jednotlivých OSH MSK.

Tento bod jednání byl tentokrát dosti stručný, a to vzhledem k tomu, že statistiky a upřesnění seznamu ZH bylo z velké části probráno ve zprávě o činnosti krajského aktivu ZH od posledního jednání. Přesto bylo třeba upřesnit některé změny nejen u původních ZH a jejich partnerek – partnerů, ale zejména u nových ZH, kterým byly uděleny tituly v roce 2018. Vedoucím okresních aktivů ZH byly v předstihu zaslány seznamy ke kontrole a ti pak ještě před jednáním většinu z nich upřesnili.

Před dalším bodem jednání byl podán oběd, který pro nás zajistil bratr Ladislav Čabla ve spolupráci se členy SDH Ostrava Zábřeh.

Ad.5.  Informace o činnosti VV KSH MSK a SH ČMS.

V tomto bodu jednání vystoupil jako první host zástupce HZS MSK pan Plk. Ing. Jan Bojko. Hned v úvodu omluvil ředitele HZS MSK z důvodů pracovního vytížení, poděkoval za pozvání a Informoval přítomné o současné situaci v práci HZS MSK a také o jejich aktivitách směrem k dobrovolným hasičům. Zmínil mimo jiné pokračování v čerpání investičních i neinvestičních dotací pro jednotky SDH. Vysvětlil přítomným dosti složitou situaci při technické pomoci k zajišťování různých akcí pro dobrovolné hasiče ze strany HZS, ale vyjádřil přesvědčení, že i do budoucna by mohla tato pomoc pokračovat. V závěru poděkoval všem za jejich práci a slíbil, že naše poděkování panu řediteli HZS MSK a celému vedení vyřídí.

Dále vystoupil starosta KSH MSK bratr Ing. Leo Kuběna, který ještě před krátkou přestávkou využil našeho jednání a předal „Pamětní medaili ke 100. výročí vzniku ČSR“ br. S. Sovinskému, br. Z. Nytrovi a br. V.Helisovi.

Ve svém vystoupení seznámil přítomné se současnou situaci ve SH ČMS vzhledem k úmrtí starosty bratra Ing. Karla Richtera a s volbou nového starosty.  Dále hovořil o setkání hasičů s premiérem a jejich jednání o nesplněných bodech slíbených na Sjezdu v Pardubicích, o finančních prostředcích pro KSH a následně OSH, o celostátním plesu, který se bude konat 16.března 2019 v Ostravě v hotelu Clarion, o titulu „Významný hasič KSH MSK“, o dotacích z Moravskoslezského kraje, o krajských kolech soutěží mládeže a dospělých a soutěži Globus pořádané okresem Opava, o setkání historických praporů v roce 2019, které by se mohly konat také v rámci kraje a o činnosti HVP a.s. Na závěr poděkoval všem za dosavadní bohatou činnost ve sborech, okrscích, okresech a v celém kraji.

Ad.6.  Organizační záležitosti, různé

Většina připomínek, návrhů a námětů zazněla v průběhu jednání:

Náměstek starosty KSH MSK bratr Mgr. Jan Dumbrovský pak ve svém vystoupení hovořil o problematice Stanov a jejich nedostatků, které se objevily v souvislosti s úmrtím starosty SH ČMS bratra Ing. Karla Richtera a volbou nového starosty. Upřesnil podrobnosti kolem titulu „Významný hasič KSH MSK „, a podal informaci z ústřední rady vnitroorganizační, kde byla mimo jiné diskutována otázka možnosti návrhu funkce 1.náměstka starosty SH ČMS. Zmínil se také o problematice změny znaku našeho sdružení a o změnách v „Rukověti funkcionáře“.

Závěr

     Závěr jednání provedl vedoucí krajského aktivu br. Václav Helis. Poděkoval br. Ladislavu Čablovi za zajištění stravy pro toto jednání. Dále poděkoval hostům za jejich účast a cenné informace, všem za účast a za vykonanou práci nejen ve sborech a okrscích, ale hlavně v okresech a celém kraji. Zvláště pak poděkoval starostovi SDH Ostrava Zábřeh panu Karlu Kupkovi, bratru Lubomíru Haluškovi, jeho manželce a ostatním členům za možnost využití jejich prostorů v Hasičské zbrojnici, za připravené občerstvení a vzornou péči o přítomné.

Zapsal: Helis Václav