Akce KAZH

Jednání KAZH 10. 10. 2017 v Ostravě

Jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů.

V úterý 10.října 2017 se konalo v Hasičském muzeu v Ostravě jednání krajského aktivu ZH. Jednání zahájil a řídil vedoucí krajského aktivu Helis Václav. Hned v úvodu přivítal hosty, kterými byli náměstek ředitele HZS MSK Plk. Ing.Radim Kuchař, starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, jeho náměstci Mgr. Jan Dumbrovský a Stanislav Kotrc starosta OSH ČMS Nový Jičín. Čestnými hosty byli nositelé „Záslužného řádu českého hasičstva“ Zdeněk Nytra senior a Stanislav Sovinský, čestný starosta KSH MSK. Během jednání se dostavil náměstek starosty SH ČMS, náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Ostrava pan Bc. Richard Dudek.  Jednání se rovněž zúčastnili všichni vedoucí okresních aktivů našeho kraje. Na programu jednání bylo mimo jiné zhodnocení činnosti krajského aktivu za období od března letošního roku, vyhodnocení setkání ZH v červnu 2017 v Komorní Lhotce, upřesnění statistik ZH v MSK a příprava plánu práce na rok 2018. Před schválením programu uctili všichni přítomní památku zesnulých Zasloužilých hasičů, kterých bylo od začátku roku celkem 17. Součásti jednání byly i gratulace k výročím s předáním malého dárku. Velkým přínosem pro jednání bylo vystoupení hostů, kteří přítomným podali podrobné informace o dění v HZS MSK, ve SH ČMS, v KSH MSK a o dalších důležitostech v naší společné práci. Za důstojný průběh celého jednání je třeba poděkovat všem přítomným, zejména pak vzácným hostům, kteří se jednání zúčastnili.

Zápis

ze zasedání Aktivu ZH Moravskoslezského kraje dne 10.října 2017

v prostorách Hasičského muzea v Ostravě Přívoze.

Pozváni:

Helis Václav, Ptošková Milada, Řepková Zdeňka, Adamus Jaromír, Jastrzembski Vladislav, Pavelka Václav, Neuwirth Jaroslav.

Jako hosté: Ing.Leo Kuběna, Stanislav Kotrc, Bc. Richard Dudek, Mgr.Dumbrovský Jan, Ladislav Čabla, ředitel HZS MSK plk.Ing. Vladimír Vlček Ph.D., Stanislav Sovinský a Zdeněk Nytra senior.

Přítomni:

Helis Václav, Ptošková Milada, Řepková Zdeňka, Neuwirth Jaroslav, Adamus Jaromír, Jastrzembski Vladislav, Pavelka Václav.

Z hostů: Ing. Leo Kuběna, plk. Ing. Radim Kuchař, Kotrc Stanislav, Mgr. Dumbrovský Jan, Bc. Richard Dudek, Čabla Ladislav, Zdeněk Nytra, Sovinský Stanislav

Zahájení.

     Vedoucí aktivu br. Václav Helis zahájil jednání a přivítal přítomné členy aktivu a přítomné hosty.

Před schválením programu seznámil přítomné s úmrtím ZH, ke kterým došlo od ledna do října 2017. Jejich jména pak byla uvedena ve zprávě pro toto jednání. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých.

Dále vedoucí KA ZH připomenul data narozenin ZH a některých členů:

4.7.1943Pavelka Václav74
12.8.1942Řepková Zdeňka75
15.10.1934Sovinský Stanislav83
30.12.1944Ptošková Milada73
   
21.7.1956Čabla Ladislav61
 2.8.1933Nytra Zdeněk senior84
10.10.1941Mgr.Dumbrovský Jan76
23.10.1953Ing.Leo Kuběna64
15.11.1975Dudek Richard42
10.12.1959Kotrc Stanislav58

Sestře Zdeňce Řepkové předali sestra Ptošková Milada a br. Helis Václav dárkový balíček a kytku.

Z důvodu časové tísně předal Helis V. slovo náměstku ředitele HZS MSK plk. Ing. Radimu Kuchařovi. Pan náměstek ředitele pak přítomné ujistil o další dobré spolupráci ze strany HZS MSK směrem ke KSH MSK a jeho OSH a podrobně informoval:

 • o možnostech technické pomoci při zajištění některých akcí pro ZH jak v okresech, tak v celém kraji v souladu s platnou legislativou
 • o součinnosti HZS a jednotek SDH, o jejich zařazení v systému, technickém vybavování, odborné přípravě a všem co s tím souvisí.
 • připomenul některé problémy vznikající s novou legislativou (občanský zákoník atd.) a uvedl některé příklady ze současné praxe.

Následovalo schválení programu jednání.

Program:

 1. Informace o činnosti Aktivu ZH KSH MSK
 2. Informace o činnosti Okresních aktivů ZH  
 3. Vyhodnocení setkání ZH KSH MSK v roce 2017
 4. Příprava setkání ZH KSH MSK a jejich partnerů v roce 2018
 5. Návrh plánu práce AZH KSH MSK na rok 2018
 6. Informace z činnosti VV KSH a VV SH ČMS
 7. Vystoupení hostů, organizační záležitosti, různé

Ad.1. Informace o činnosti krajského aktivu ZH MSK za uplynulé období.

V tomto bodu jednání seznámil přítomné vedoucí krajského aktivu ZH se zprávou o činnosti krajského aktivu ZH za období od konání jednání krajského AZH MSK dne 14.3.2017.

Ve zprávě bylo mimo jiné uvedeno:

Účast vedoucího KAZH na jednáních a akcích:

Dne 10. 5. 2017 se v Přibyslavi konalo jednání Aktivu Zasloužilých hasičů při SH ČMS

o kterém byly přítomným podány podrobnější informace.

Další akce:

31.března 2017 výkonný výbor KSH MSK v Jánských Koupelích

-1.dubna 2017 SP OSH Jánské Koupele, kde byla v programu mimo jiné zpráva o činnosti krajského AZH KSH MSK

-9.května 2017 výkonný výbor KSH MSK v Novém Jičíně (projednání rekreace ZH)

– 3.června 2017 krajské kolo hry Plamen ve Frýdku Místku

– 26.6.-30.6.2017 setkání ZH v Jánských Koupelích (samostatný bod programu)

-13.června výkonný výbor KSH MSK v Rychvaldě

-12.září 2017 výkonný výbor KSH MSK Opava (příprava dnešního jednání)

Dále byli přítomní seznámení se statistikou ZH MSK k 10.10.2017.

Gratulace k půlkulatým a kulatým narozeninám ZH a jejich partnerům-partnerkám:

Od 1.1.2017 k 10.10.2017 bylo odesláno:

20 ks……………… blahopřání ZH

16 ks……………… blahopřání jejich partnerům – partnerkám

5 ks ………………. blahopřání k udělení titulu ZH

11 ks ……………….  kondolence k úmrtí

5 ks……………… pozvání hostů na akce

9 ks ……………… informace k rekreaci ZH

Poštovné činí celkem 65 x 16,- Kč = 1 040,-Kč

Dále byli přítomni seznámeni s hospodařením s finančními prostředky získanými ze zájezdu na setkání ZH v Komorní Lhotce.

V závěru zprávy bylo poděkováno vedení KSH MSK a vedením OSH za velmi dobrý přístup k Zasloužilým hasičům v kraji a jednotlivých okresech, HZS MSK za technickou pomoc při organizaci akcí pro ZH, vedoucím okresních aktivů ZH za všechno, co pro ně v okresech dělají a všem ZH za práci, kterou i přes svůj věk pro hasiče dělají.

Ad.2. Informace o činnosti AZH všech okresů MSK.

Ostrava: Zprávu přednesla vedoucí aktivu ZH při OSH Ostrava sestra Ptošková Milada.

       – v úvodu připomenula stav ZH v OSH Ostrava 22 mužů a 2 ženy a udělené nové tituly ZH.

 •  Letos se zúčastnili Shromáždění představitelů SDH v KD Ostrava Nová Ves, účast 16.
 • Nejstarším členem je br. Ing.Karas Arnošt ze SDH Ostrava Přívoz, který letošního roku dosáhnul v přiměřeném zdraví 93 let věku.
 • V letošním roce 6 jubilantů
 • zájezd pro ZH v dubnu 2016. Trasa Vizovice zámek a Hasičské muzeum, Slušovice a expozice Živá voda v Modré.
 • Účast na rekreaci ZH v ÚHŠ v Komorní Lhotce.

Byla vyzdvižena činnost ZH ve svých sborech, či ve funkcích v okrese.

Podzimní setkání se ZH plánováno na úterý 7.listopadu 2017 v HZ Ostravě Radvanicích.

Nový Jičín: Zprávu přednesl vedoucí aktivu při OSH Nový Jičín br. Pavelka Václav.

  Titul Zasloužilý hasič byl v okrese Nový Jičín udělen 58 hasičům – 54 mužů a 4 ženy. Z tohoto počtu je k dnešnímu dni 24 žijících, 20 mužů a 4 ženy. Nejstaršími ZH jsou br. Karel Litavský z SDH Hodslavice a Emil Purmenský z SDH Rybí – oba letos slaví 89 let, naopak nejmladším je br. Břetislav Grulich, který 3. dubna oslavil 68 let.

Vedoucím A ZH v okrese Nový Jičín je br. Václav Pavelka a zástupcem br. Břetislav Grulich.

V hodnoceném období zemřeli 3 ZH. Poslední rozloučení se konalo na hřbitovech v místě bydliště za účasti ostatních ZH se všemi hasičskými poctami.

19.září 2017 připravil br. Václav Augusta 6.výlet do hasičského muzea, do opravny a muzea kočárů v Čechách pod Košířem. Účast 23 osob z toho 14 ZH. 21.11.2017 se uskuteční jednání ZH v HZ Bílovci.

Frýdek-Místek:

 Zprávu přednesl vedoucí aktivu při OSH br. Jaromír Adamus.

Shromáždění představitelů sborů v březnu 2017, účast 18 ZH. Spolupráce s OSH FM velmi dobrá. V letošním roce byl uspořádán zájezd na Slovensko, bohužel počasí se moc nevydařilo. V současné době v okrese 24 žijících ZH z toho 1 žena. V roce 2017 zemřeli 2 Zasloužilí hasiči a jedna Zasloužilá hasička sestra Irena Nytrová. Termín podzimního setkání ZH bude upřesněn.

 Opava: 

Zprávu přednesl vedoucí aktivu při OSH v Opavě br. Jaroslav Neuwirth.

Ke dni 10.10.2016 je evidováno 37 ZH, z toho 5 žen. V letošním roce se rozloučili se dvěma ZH, dne 6.1.2017 zemřel br. Linus Lasák z Píště a 20.1.2017 zemřel br. Ervín Harazim ze Štěpánkovic. Účast na posledním rozloučení.

19.října 2017 schůzka ZH okresu Opava v restauraci „Na terase“. U příležitosti kulatého či půlkulatého výročí navštívili ZH. Účast na celookresním setkání hasičských zástav v Jezdkovicích.  Účast na rekreaci a besedě ZH v Komorní Lhotce 8 osob z toho 4 ZH. Při organizaci zájezdu jsou nabídnuty 3 trasy, zvítězí trasa, ke které je připojeno nejvíc podpisů.

v průběhu léta a podzimu se ZH podíleli na organizaci soutěží jako organizační pracovníci a rozhodčí.

Zástupce ZH se účastní jednání VV OSH Opava a jednání KAZH.

Karviná: Zprávu přednesl zástupce vedoucího aktivu ZH při OSH Karviná br. Jastrzembski Vladislav.

V okrese Karviná bylo uděleno od roku 1984 37 titulů ZH. Žijících je 16.

 ZH, pokud jim to ještě zdraví a věk dovolí se aktivně podílejí jak na akcích pořádaných SDH, tak i na akcích pořádaných OSH i KSH. Rovněž pracují ve výborech těchto orgánů. A to v SDH 5 členů, v OSH 4 členové, KSH 3 členové a v ústředí 1 člen. Aktivními členy zásahové jednotky 3 členové.

Zúčastňují se rovněž akcí pořádaných našimi družebními partnery z Polska.

V roce 2017 se zúčastnili i s partnerkami rekreace pro ZH v Komorní Lhotce v počtu 13 osob.

Setkání ZH a jejich partnerek a partnerů se konalo 22.září 2017 v HZ Těrlicko. Hosté: starosta OSH Karviná s manželkou, místostarosta obce Těrlicko Ing. Josef Macura, ředitel HZS ú.o. Karviná Plk.Ing. Ivo Pieter a delegace seniorů z Polska

Společně s VV OSH zasílají blahopřání u příležitosti životních jubileí a společně s gratulacemi předávají i malé dárky.

Nejstarší člen br.Ervin Zelina 83 let. V letošním roce zemřeli br. Procházka Rudolf věk 74 let a nezařazený (není členem SH ČMS) Kazimír Dyskiewicz 88 let.

Ve zprávě byla br. Jastrzembskim vznešena připomínka, jak postupovat v případě ukončení členství ZH v SH ČMS (viz další diskuze).

Bruntál:

Písemnou zprávu na požádání vedoucí aktivu Zdeňky Řepkové přednesl Helis V.

V okrese obdrželo titul celkem 27 ZH z toho je žijících 8 mužů a 2 ženy.

24.3.2017 účast ZH na SP SDH v Bruntále, kde obdrželi všechny materiály v písemné podobě stejně jako představitelé SDH. Rekreace ZH se letos pro nezájem nezúčastnil nikdo. 21.9.2017 se konala společná beseda na OSH Bruntál za účasti 1.náměstka starosty OSH pana Oldřich Orsága. Od 1.8.2017 odstoupil z funkce starosty pan Milan Zehnal ze zdravotních důvodů. V průběhu roku jsou zaslána blahopřání k narozeninám a u půlkulatých a kulatých předán malý dárek. Všichni také dostali ročenku „Hasičského čtení“ a Zpravodaj OSH, kde jsou informace o dění v okrese. Prováděny jsou rovněž návštěvy u dlouhodobě nemocných. Převážná část ZH jsou stále aktivní a pracují ve sborech, okrscích a v okrese. Vedoucí aktivu ZH se zúčastňuje jednání VV OSH a vede okresu účetnictví.

Před dalším bodem jednání se s časových důvodů přihlásil o slovo náměstek starosty SH ČMS, náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Ostrava pan Bc. Richard Dudek. Ve svém vystoupení seznámil přítomné s aktualitami z vedení SH ČMS a ze současného dění v našem Sdružení a to o:

– problematice kolem úprav Stanov SH ČMS v návaznosti na novou legislativu (občanský zákoník atd.)

– získávání dotací na činnost v našem sdružení

– zahájení dalšího ročníku „Junior univerzity“

– o činnosti odborných rad ochrany obyvatelstva a dalších záležitostech.

Ad.3 Vyhodnocení setkání ZH v roce 2017 v Komorní Lhotce.

 V tomto bodu jednání seznámil přítomné br. Helis V. s hodnocením setkání ZH v červnu v Komorní Lhotce připraveným pro jednání VV KSH MSK na jeho jednání 12.9.2017 v Opavě. Připomenul, že další hodnocení, jednak ve složení hodnotící komise (Břetislav Grulich, Vojtěch Seidler a Wippler Konrád) je možno nalézt na stránkách KSH MSK a dále hodnocení za okres Ostrava sestrou Miladou Ptoškovou na stránkách OSH Ostrava. Celá akce byla přes veškeré potíže (omezený počet účastníků atd.) hodnocena jako úspěšná. Kritizována byla neúčast krajského hejtmana nebo alespoň jeho zástupce na besedě, která se konala ve čtvrtek 29.6.2017.

 Ad.4. Příprava setkání – rekreace ZH MSK 2018

Prozatím je zajištěn termín konání setkání – rekreace na 25.6. – 29.6.2018

Místo konání: Penzion Zátiší Komorní Lhotka okres Frýdek Místek

Cena pobytu 2000,- Kč na osobu.

Vzhledem k požadavku vzneseném v závěrečném hodnocení letošního setkání, aby se rekreace konala jeden rok v Komorní Lhotce a jeden rok v Jánských Koupelích, dohodli se přítomní na tom, že ještě celou záležitost projednají na podzimních setkáních ZH ve svých okresech a o výsledku podají informaci do 25.11.2017 tak, aby mohlo být o setkání v příštím roce rozhodnuto na VV KSH MSK 1.-2.12.2017. Za okres Karviná br. Jastrzembski informoval, že setkání pro příští rok bylo již projednáno dne 22.9.2017 na setkání ZH a ti se vyslovili pro Komorní Lhotku. Organizace zájezdu a dalších organizačních záležitosti kolem setkání ZH v roce 2018 bude projednána na jednání v březnu 2018.

Ad.5. Návrh plánu práce AZH KSH MSK na rok 2018

V plánu práce na rok 2018 jsou navrženy 3 termíny konání jednání krajského aktivu ZH a to 20.března, 28.června a 16.října 2018. Program jednotlivých jednání zůstává obdobný jako pro letošní rok s tím, že bude upřesněno místo konání setkání ZH pro rok 2018.

Ad.6. Informace o činnosti VV KSH MSK a SH ČMS.

Informace z činnosti VV KSH a VV SH ČMS podal starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna. Jeho vystoupení se neslo v duchu události za období od březnového jednání našeho KAZH. Hned v úvodu připomenul úspěchy našeho kraje, který si v rámci celé republiky vede velmi dobře. Také starosta KSH MSK hovořil dále o problematice našeho Sdružení vzniklé v souvislosti s novými úpravami v legislativě a o potížích, které nám přináší (výměna členských průkazů, nové úpravy ve Stanovách SH ČMS, nových povinnostech pro funkcionáře ve sborech, okrscích, okresech atd.) Připomenul také dosažené výsledky našeho kraje v jednotlivých oblastech. V závěru svého vystoupení se zmínil o činnosti a výsledcích hospodaření u HVP a.s.

Mgr. Jan Dumbrovský podal informaci z Vnitroorganizační rady: Výměna členských průkazů, Stejnokrojový předpis (nové dodatky), Statut o udělování vyznamenání (udělování titulu ZH – nové návrhy). Dále podal informaci o nově schváleném Titulu „Významný hasič KSH MSK“ a o další problematice, kterou se zabývá krajská odborná rada Vnitroorganizační a vzdělávací.

Ad.6.  Organizační záležitosti, různé

V tomto bodu jednání byly předneseny a řešeny tyto záležitosti:

Helis V. – seznámil přítomné s návrhy na úpravy Statutu Zasloužilých hasičů, které byly předneseny na jednání aktivu ZH SH ČMS 10.5.2017 v Přibyslavi

Jastrzembski V. – připomenul problematiku ukončení členství ZH ve Sdružení – jak dál s tímto člověkem spolupracovat. Zde bylo doporučeno KORVo a Vzdělávací tuto záležitost projednat i na úrovni SH ČMS.

 Jaroslav Neuwirth – se zabýval dalším postupem při organizaci setkání ZH (výběr účastníků a jejich počty za jednotlivé okresy) a možnosti finanční kompenzace přihlášeným. Zde bylo doporučeno vše řešit v rámci možnosti jednotlivých okresů (podmínky v okresech jsou rozdílné).

Sestra Ptošková Miládka hovořila o nutnosti individuálního přístupu k ZH, kteří z různých důvodů už nejsou členy SH ČMS. Ne vždy je pro ně jednoduché při zániku jejich sboru přestoupit do jiného SDH.

Závěr

     Závěr jednání provedl vedoucí krajského aktivu br. Václav Helis.  Poděkoval sestře Zdeňce Řepkové za pohoštění. Poděkoval vedoucím okresních aktivu za jejích činnost a popřál jím hodně štěstí a hodně zdraví do další činnosti. Hostům poděkoval za účast a jejich informace a jednání ukončil.

Zapsal: Helis Václav

Foto z akce zde: