Akce KAZH

Jednání KAZH 12. 3. 2019 v Ostravě

V úterý 12.března 2019 se konalo od 10,00 hodin v Hasičském muzeu v Ostravě jarní jednání aktivu ZH při KSH MSK. Hosty jednání byli zástupce HZS MSK Plk. Ing. Miloš Střelka, náměstci starosty KSH MSK Stanislav Kotrc a Mgr. Jan Dumbrovský a bratr Ladislav Čabla, který již tradičně zajistil pro všechny účastníky oběd. Na programu jednání byly zprávy o činnosti krajského aktivu ZH a zprávy o činnosti z jednotlivých okresů. Projednány a upřesněny byly statistiky a seznamy zasloužilých hasičů celého Moravskoslezského kraje. Dále se přítomni zabývali přípravou setkání ZH a jejich partnerů-partnerek v letošním roce v Komorní Lhotce. Mnoho důležitých informací zaznělo ve vystoupení hostů. Přítomni měli možnost získat cenné informace ze současného dění ve SH ČMS, jak v našem kraji, tak i v celém Sdružení. Velmi zajímavé byly informace z činnosti HZS MSK, tentokrát z odboru prevence.

Další podrobnosti v zápise z jednání aktivu KAZH MSK.

Zápis

ze zasedání Aktivu ZH při KSH Moravskoslezského kraje dne 12.března 2019

v prostorách Hasičského muzea v Ostravě Přívoze.

Pozvaní:

Helis Václav, Ptošková Milada, Řepková Zdeňka, Adamus Jaromír, Jastrzembski Vladislav, Pavelka Václav, Seidler Vojtěch.

Pozvaní hosté:

Ing.Leo Kuběna, Stanislav Kotrc, Bc. Richard Dudek DIS, Mgr.Dumbrovský Jan, Ladislav Čabla, ředitel HZS MSK Brig. gen. Ing. Vladimír Vlček Ph.D., Stanislav Sovinský, Zdeněk Nytra senior.

Přítomni: Helis Václav, Kudělka Zdeněk, Řepková Zdeňka, Seidler Vojtěch, Adamus Jaromír, Jastrzembski Vladislav a Pavelka Václav.

Hosté: Kotrc Stanislav, Mgr. Dumbrovský Jan, Plk. Ing. Miloš Střelka a Ladislav Čabla.

Omluveni: Bc. Richard Dudek DIS, Ing. Leo Kuběna, Milada Ptošková (nemoc), Zdeněk Nytra senior (nemoc), Sovinský Stanislav (návštěva u lékaře).

Vedoucí aktivu br. Václav Helis zahájil jednání a přivítal přítomné členy aktivu a přítomné hosty. Před schválením programu seznámil přítomné s úmrtím ZH, ke kterým došlo od 10. října 2018.  Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých. Dále vedoucí KA ZH připomenul data narozenin ZH a některých členů a popřál jim k narozeninám.

Následovalo schválení programu jednání.

Program:

  1. Informace o činnosti krajského aktivu ZH MSK za uplynulé období.
  2. Informace o činnosti okresních aktivů ZH za uplynulé období.
  3. Příprava rekreace ZH 24. – 28. červen 2019 Komorní Lhotka
  4. Upřesnění seznamu ZH v jednotlivých OSH MSK.
  5. Informace o činnosti VV KSH MSK, SH ČMS a HZS MSK
  6. Organizační záležitosti a různé.

Ad.1. Informace o činnosti krajského aktivu ZH MSK za uplynulé období.

V tomto bodu jednání seznámil přítomné vedoucí krajského aktivu ZH se zprávou o činnosti krajského aktivu ZH za období od konání jednání krajského AZH MSK dne 10.10.2018.

Ve zprávě bylo mimo jiné uvedeno:

Účast vedoucího KAZH na jednáních a akcích:

Ve dnech 1.-2.listopadu 2018 se konalo jednání aktivu ZH SH ČMS tentokrát v Benešově (středočeský kraj). Přítomným byly podány podrobné informace z tohoto jednání.

Dále se vedoucí krajského aktivu zúčastnil těchto akcí:

21.9.2018 HZ Orlová Poruba setkání ZH okresu Karviná

18.10.2018 setkání ZH okresu Opava v restauraci Na terase

6.11.2018 setkání ZH okresu Ostrava v HZ Martinov

20.11.2018 setkání ZH okresu N.Jičín v HZ Starý Jičín

23.11.2018 setkání ZH okresu F.Místek v učebním středisku HZS FM

4.12.2018 jednání VV KSH MSK v Radvanicích

19.2.2019 jednání VV KSH MSK – příprava jednání ZH v březnu

Dále byli přítomní seznámení se statistikou ZH MSK k 12.3.2019.

Gratulace k půlkulatým a kulatým narozeninám ZH a jejich partnerům-partnerkám a další odeslaná pošta:

Od 16.10.2018 k 12.3.2019 bylo odesláno:

11 ks……………… blahopřání ZH

11 ks……………… blahopřání jejich partnerům – partnerkám

5 ks ………………. blahopřání k udělení titulu ZH

3 ks ………………. blahopřání starostům OSH

3 ks ……………….  kondolence k úmrtí

2 ks……………… pozvání hostů na jednání aktivu ZH

Poštovné činí celkem 35 x 19,- Kč =   665,-Kč

 Přítomni byli rovněž seznámeni s hospodařením s finančními prostředky získanými ze zájezdu na setkání ZH v Komorní Lhotce.

V závěru zprávy bylo poděkováno vedení KSH MSK a vedením OSH za velmi dobrý přístup k Zasloužilým hasičům v kraji a jednotlivých okresech, HZS MSK za technickou pomoc při organizaci akcí pro ZH, vedoucím okresních aktivů ZH za všechno, co pro ně v okresech dělají a všem ZH za práci, kterou i přes svůj věk pro hasiče dělají.

Ad.2. Informace o činnosti AZH všech okresů MSK:

V tomto bodu jednání přednesli zprávy o činnosti aktivů ZH z jednotlivých okresů jejich vedoucí. Zprávy měli připraveny písemně a v průběhu jednání je vedoucí okresních AZH ještě doplnili ústně. Za nepřítomnou sestru Miladu Ptoškovou přednesl zprávu její zástupce bratr Zdeněk Kudělka.  Jednotlivé zprávy budou založeny jako přílohy tohoto zápisu.

Ze zpráv vyplynulo, že ve všech okresech je stále věnována činnosti ZH veliká pozornost jak ze strany okresních sdružení, tak ze strany samotných vedoucích. ZH jsou zváni na významné akce okresu, jsou pro ně organizována společná setkání, většina okresů organizuje pro ZH zájezdy a další akce. V jednotlivých zprávách byla mimo jiné vyzvednuta aktivita drtivé většiny ZH, kteří i přes svůj věk a zdravotní stav stále aktivně pracují ve svých sborech, někteří také v okrscích, okresech i v kraji. ZH se podílejí rovněž na spolupráci s polskými hasiči, kde jsou zejména v okrese Karviná, ale také Opava nebo Nový Jičín dosahovány velmi dobré výsledky.

V závěru tohoto bodu jednání připomenul vedoucí krajského aktivu bratr Helis Václav dohodu z minulého jednání, že písemné zprávy o činnosti ZH v jednotlivých okresech budou písemně předkládány vždy na jarním jednání tak, aby mohly sloužit jako podklady pro zprávu za celý kraj na Shromáždění představitelů OSH.

Ad.3.   Příprava setkání – rekreace ZH MSK 2019

Na předchozích jednáních bylo dohodnuto, že rekreace ZH v roce 2019 bude organizována opět v Komorní Lhotce.

Proto je tedy zajištěn termín konání setkání – rekreace na 24.6. – 28.6.2019.

Místo konání: Penzion Zátiší Komorní Lhotka okres Frýdek Místek

Cena pobytu pro rok 2019 je 2400,- Kč na osobu. Br. Helis V. informoval o podrobnostech připravovaného setkání. Bohužel stále přetrvává problém s nedostatkem ubytovací kapacity. I když v K. Lhotce přibyly další 2 pokoje, při obsazení pokojů po 2.lidech zůstává kapacita maximálně 52 osob.  Předběžné zájemce již přihlásily okresy Opava, Karviná, Ostrava a Frýdek Místek. Okres Bruntál stejně jako loni nemá žádné zájemce a místa uvolňuje pro ostatní okresy. Podle předběžných požadavků zatím zbývají volné už jen 4 pokoje. K tomu se kriticky vyjádřil br. V. Pavelka, který zatím zájemce z okresu N. Jičín nemá upřesněny. Po delší diskuzi bylo dohodnuto počkat do dohodnutého termínu 30.4.2019 a pak po pěti dnech začít odesílat potvrzení účasti na rekreaci přihlášeným osobám   Na letošní rok byla navržena bratrem Vojtou Seidlerem možnost zájezdu na Meteorologickou stanici na Lysé hoře s možností odborné exkurze na uvedené stanici. Tato možnost byla přítomnými schválena a bylo doporučeno v zájezdu pokračovat do některých zajímavých lokalit v blízkém okolí. Br. Vojtěch Seidler byl požádán, aby se také v letošním roce ujal organizace celého zájezdu. Ten přislíbil, že zjistí další podrobnosti a bude o nich včas informovat. I v letošním roce budou k rekreaci ZH přizvány 2 manželské páry z Polska, celkem 4 osoby. Jejich pobyt bude uhrazen z prostředků KSH MSK.

Ad.4. Upřesnění seznamu ZH v jednotlivých OSH MSK.

Tento bod jednání byl tentokrát dosti stručný, a to vzhledem k tomu, že statistiky a upřesnění seznamu ZH bylo z velké části probráno ve zprávě o činnosti krajského aktivu ZH od posledního jednání. Přesto bylo třeba upřesnit některé změny nejen u původních ZH a jejich partnerek – partnerů, ale zejména u nových ZH, kterým byly uděleny tituly v roce 2018. Vedoucím okresních aktivů ZH byly v předstihu zaslány seznamy ke kontrole a ti pak ještě před jednáním většinu z nich upřesnili. V tomto bodu jednání nabídnul vedoucí krajského aktivu ZH možnost předání historických videí do jejich okresů z předávání titulů ZH v Přibyslavi z let 1986-1997, které se mu podařilo převést do digitální podoby ze starých videokazet VHS.

Před dalším bodem jednání byl podán oběd, který pro nás zajistil bratr Ladislav Čabla.

Ad.5.  Informace o činnosti VV KSH MSK, SH ČMS a HZS MSK.

V tomto bodu jednání vystoupil jako první host zástupce HZS MSK pan Plk. Ing. Miloš Střelka. Hned v úvodu omluvil ředitele HZS MSK z důvodů pracovního vytížení, poděkoval za pozvání a Informoval přítomné o současné situaci v práci HZS MSK a také o jejich aktivitách směrem k dobrovolným hasičům. Tentokrát nám byly podány informace z odboru prevence HZS MSK. Hovořil o některých změnách, které se připravují v souvislosti s připravovaným zkrácením stavebního řízení, dále o provádění požárních kontrol a s tím souvisejících finančních pokutách a seznámil přítomné s nově probíhajícím poskytováním požárních hlásičů pro seniory nad 65 let věku z prostředků Moravskoslezského kraje. V závěru svého vystoupení poděkoval jménem ředitele HZS MSK i jménem svým zasloužilým hasičům za jejich práci, kterou stále ještě vykonávají na úseku PO.

Jako další host vystoupil náměstek starosty KSH MSK a starosta okresu Nový Jičín br. Stanislav Kotrc. Hned v úvodu omluvil nepřítomnost starosty KSH MSK a informoval o jednáních VV KSH MSK, které se konaly 4.12.2018 v Ostravě Radvanicích a 19.2.2019 ve Studénce okres N.J. Dále informoval o událostech kolem volby nového starosty SH ČMS a seznámil přítomné s veškerým děním kolem celorepublikového plesu SH ČMS, který se koná 16.března 2019 v hotelu Clarion Congress v Ostravě (bývalý Atom). Na závěr poděkoval všem vedoucím aktivů za jejich práci se ZH a popřál jim mnoho úspěchů v další jejich práci.

Ve vystoupení hostů pokračoval náměstek starosty KSH MSK Mgr. Jan Dumbrovský. Také on ve svém vystoupení informoval o dění ve SH ČMS. Seznámil přítomné se situaci při výměně členských průkazů, o stavu členské základny v MSK, o problematice dotací na pracovníky OSH a dotací od MSK a o problematice čerpání grantů z EU při spolupráci se Slovenskem. Dále informoval o novém systému první pomoci, do kterého bylo vyčleněno 6 jednotek PO v rámci MSK a o krajském vyznamenání Významný hasič KSH MSK. Připomenul konání některých významných akcí jako např. SP OSH 30.3.2019 v J. Koupelích, 14.9.2019 krajské setkání praporů ve Frýdku Místku a setkání seniorů. Na závěr svého vystoupení předal přítomným informace od pana starosty KSH MSK týkající se činnosti HVP a.s. Poděkoval pak přítomným za jejich práci a popřál jim do dalších let pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Jeho vystoupení doplnil bratr Ladislav Čabla informacemi týkajícími se centrální evidence, výměny členských průkazů a dalšími.

Ad.6.  Organizační záležitosti, různé

Většina připomínek, návrhů a námětů zazněla v průběhu jednání:

Na závěr v tzv. kolečku vystoupili:

Br. Jaromír Adamus – informace ke krajskému setkání praporů ve Frýdku Místku

Br. Vojtěch Seidler – doplnil informace k činnosti ZH v okrese Opava

Br. Vladislav Jastrzembski – upřesnění informaci k rekreaci ZH v K. Lhotce

Sestra Zdeňka Řepková – doplnění informací o akcích v okrese Bruntál

Závěr

     Závěr jednání provedl vedoucí krajského aktivu br. Václav Helis. Poděkoval br. Ladislavu Čablovi za zajištění stravy pro toto jednání. Dále poděkoval hostům za jejich účast a cenné informace, všem za účast a za vykonanou práci nejen ve sborech a okrscích, ale hlavně v okresech a celém kraji.

Zapsal: Helis Václav