Akce KAZH

Jednání KAZH 15. 10. 2019 v Ostravě

V úterý 15.října 2019 se od 10,00 hodin v Hasičském muzeu v Ostravě konalo jednání aktivu Zasloužilých hasičů při KSH MSK. Jednání se zúčastnili všichni vedoucí okresních aktivů a významní hosté. Podrobnosti najdete v zápisu z jednání.

Zápis

ze zasedání Aktivu ZH při KSH Moravskoslezského kraje dne 15. října 2019

v prostorách Hasičského muzea v Ostravě Přívoze

Pozváni:

Helis Václav, Ptošková Milada, Řepková Zdeňka, Adamus Jaromír, Jastrzembski Vladislav, Pavelka Václav, Seidler Vojtěch.

Pozváni hosté:

Ing. Leo Kuběna, Stanislav Kotrc, Bc. Richard Dudek DIS, Mgr.Dumbrovský Jan, Ladislav Čabla, ředitel HZS MSK Brig. gen. Ing. Vladimír Vlček Ph.D., Stanislav Sovinský, Zdeněk Nytra senior.

Přítomni: Helis Václav, Ptošková Milada, Řepková Zdeňka, Seidler Vojtěch, Adamus Jaromír, Jastrzembski Vladislav a Pavelka Václav.

Hosté: Ing. Leo Kuběna, Mgr. Dumbrovský Jan, Bc. Dudek Richard, Sovinský Stanislav, Nytra Zdeněk senior, Plk. Ing. Miloš Střelka a Ladislav Čabla.

Omluveni: Kotrc Stanislav.

Vedoucí aktivu br. Václav Helis zahájil jednání a přivítal přítomné členy aktivu a přítomné hosty. Před schválením programu seznámil přítomné s úmrtím ZH, ke kterým došlo v roce 2019.  Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých. Dále vedoucí KA ZH připomenul data narozenin ZH a některých členů a popřál jim k narozeninám.

 Následovalo schválení programu jednání.

Program:

  1. Informace o činnosti krajského aktivu ZH MSK za uplynulé období.
  2. Informace o činnosti okresních aktivů ZH za uplynulé období.
  3. Hodnocení rekreace ZH 24. – 28. červen 2019 Komorní Lhotka
  4. Upřesnění seznamu ZH v jednotlivých OSH MSK.
  5. Návrh plánu práce AZH při KSH MSK na rok 2020 do konání SD OSH.
  6. Informace o činnosti VV KSH MSK, SH ČMS a HZS MSK
  7. Organizační záležitosti a různé.

Ad.1. Informace o činnosti krajského aktivu ZH MSK za uplynulé období.

V tomto bodu jednání seznámil přítomné vedoucí krajského aktivu ZH se zprávou o činnosti krajského aktivu ZH za období od konání jednání krajského AZH MSK dne 12.3.2019.

Ve zprávě bylo mimo jiné uvedeno:

Účast vedoucího KAZH na jednáních a akcích:

 Dne 24.dubna 2019 se konalo jednání aktivu ZH SH ČMS tentokrát v Praze. Přítomným byly podány podrobné informace z tohoto jednání.

Dále se vedoucí krajského aktivu zúčastnil těchto akcí:

29.3.2019 VV KSH MSK v J.Koupelích

30.3.2019 SP OSH v J.Koupelích

11.5.2019 KK předurčených JSDHO ve vyprošťování

21.5.2019 VV KSH MSK Vyšní Lhoty okres FM

8.6.2019 KK hry Plamen v Ostravě

24.-28.6.2019 Komorní Lhotka

31.8.2019 Pohár starosty KSH MSK Velké Hoštice okres Opava

14.9.2019 I. Setkání praporů MSK ve Frýdku

17.9.2019 VV KSH MSK Malá Morávka okres Bruntál – příprava jednání aktivu ZH při KSH MSK

19.9.2019 Setkání ZH ve Vrbně pod Pradědem okres Bruntál

20.9.2019 Setkání ZH v Petrovicích okres Karviná

Dále byli přítomní seznámení se statistikou ZH MSK k 15.10.2019.

Gratulace k půlkulatým a kulatým narozeninám ZH a jejich partnerům-partnerkám a další odeslaná pošta:

Od 1.4.2019 k 15.10.2019 bylo odesláno:

17 ks……………… blahopřání ZH

9 ks………………   blahopřání jejich partnerům – partnerkám

6 ks ………………. blahopřání k udělení titulu ZH

16 ks …………….. pozvání na besedu do Komorní Lhotky

2 ks ………………. ostatní – žádost, autobusy Lysá hora

2 ks……………… pozvání hostů na jednání aktivu ZH

Poštovné činí celkem 52 x 19,- Kč =   988,-Kč

 Přítomni byli rovněž seznámeni s hospodařením s finančními prostředky získanými ze zájezdu na setkání ZH v Komorní Lhotce v roce 2019.

V závěru zprávy bylo poděkováno vedení KSH MSK a vedením OSH za velmi dobrý přístup k Zasloužilým hasičům v kraji a jednotlivých okresech, HZS MSK za technickou pomoc při organizaci akcí pro ZH, vedoucím okresních aktivů ZH za všechno, co pro ně v okresech dělají a všem ZH za práci, kterou i přes svůj věk pro hasiče dělají.

Ad.2. Informace o činnosti AZH všech okresů MSK:

V tomto bodu jednání přednesli zprávy o činnosti aktivů ZH z jednotlivých okresů jejich vedoucí. Zprávy měli připraveny písemně (Opava, Nový Jičín, Karviná a Ostrava), v průběhu jednání je vedoucí okresních AZH ještě doplnili ústně. Jednotlivé zprávy budou založeny jako přílohy tohoto zápisu.

Ze zpráv vyplynulo, že ve všech okresech je stále věnována činnosti ZH veliká pozornost jak ze strany okresních sdružení, tak ze strany samotných vedoucích. ZH jsou zváni na významné akce okresu, jsou pro ně organizována společná setkání, většina okresů organizuje pro ZH zájezdy a další akce. V jednotlivých zprávách byla mimo jiné vyzvednuta aktivita drtivé většiny ZH, kteří i přes svůj věk a zdravotní stav stále aktivně pracují ve svých sborech, někteří také v okrscích, okresech i v kraji. ZH se podílejí rovněž na spolupráci s polskými hasiči, kde jsou zejména v okrese Karviná, ale také Opava nebo Nový Jičín dosahovány velmi dobré výsledky.

V závěru tohoto bodu jednání připomenul vedoucí krajského aktivu bratr Helis Václav, že písemné zprávy o činnosti ZH v jednotlivých okresech budou písemně předloženy na jarním jednání v roce 2020 tak, aby mohly sloužit jako podklady pro zprávu za celý kraj na Shromáždění delegátů OSH. Přítomným bylo rovněž připomenuto, že rok 2020 je rokem volebním a že je proto potřeba projednat na svých nejbližších jednáních mimo jiné nové složení okresních aktivů ZH a také připravit volbu vedoucího a zástupce krajského aktivu ZH.

Ještě před dalším bodem jednání bylo z časových důvodů uděleno slovo zástupci HZS MSK panu Plk. Ing. Miloši Střelkovi, který hned v úvodu svého vystoupení omluvil ředitele HZS MSK Brig. Gen. Ing. Vladimíra Vlčka PhD a tlumočil přítomným jeho pozdrav a poděkování ZH za jejich činnost. Dále poděkoval za pozvání a seznámil přítomné z činnosti HZS MSK na úseku prevence. Seznámil nás z novinkami v oblasti prevence a některými údaji ze statistik v rámci MSK.

Po malé přestávce na oběd, který pro nás zajistil bratr Čabla Ladislav, pokračovalo jednání dalším bodem programu.

Ad.3.   Hodnocení setkání – rekreace ZH MSK 2019

V úvodu tohoto bodu jednání uvedl Helis Václav, že hodnocení tak, jak ho připravila hodnotící komise ve složení: Krč Václav, Kudělka Zdeněk, Augusta Václav, je uveřejněna na stránkách KSH MSK. Přítomným pak přednesl hodnocení setkání ZH v Komorní Lhotce za rok 2019 tak, jak bylo předloženo na jednání VV KSH MSK v září 2019. Z hodnocení vyplynulo, že i v letošním roce bylo setkání ZH v Komorní Lhotce úspěšné. Zúčastnilo se ho celkem 55 osob včetně 4 hostů z Polska. Součásti programu byl samozřejmě zájezd tentokrát do okresu Frýdek Místek (IVC Třinec, Čantoryje, Dolní Lomná). Úspěšná byla i beseda s představiteli KSH MSK, HZS MSK a dalšími hosty, které se zúčastnilo celkem 24 hostů. Přítomni pak byli seznámeni s finančními náklady z prostředků KSH MSK. V závěru tohoto bodu jednání bylo poděkováno kolegům z okresu Frýdek Místek, kteří významně pomohli zejména při organizaci zájezdu. Všem SDH a starostce obce Dolní Lomná byly odeslány děkovné dopisy. V tomto bodu jednání byli přítomni také podrobně seznámeni se způsobem výběru financí od účastníků zájezdu. Bylo vysvětleno, z jakých důvodů částka na zájezd nebyla od některých vybrána. Helis V. vysvětlil přítomným, že například bratr Jastrzembski byl v roce 2019 hlavním sponzorem obědů pro všechny účastníky tehdejšího zájezdu za což sklidil od přítomných potlesk.

Ad.4. Upřesnění seznamu ZH v jednotlivých OSH MSK.

Tento bod jednání byl tentokrát dosti stručný, a to vzhledem k tomu, že statistiky a upřesnění seznamu ZH bylo z velké části probráno ve zprávě o činnosti krajského aktivu ZH od posledního jednání. Přesto bylo třeba upřesnit některé změny nejen u původních ZH a jejich partnerek – partnerů, ale zejména u nových ZH, kterým byly uděleny tituly v roce 2018 a 2019 na které upozornili vedoucí okresních aktivů ZH (konkrétně okresy Opava a Nový Jičín). Vedoucím okresních aktivů ZH byly v předstihu zaslány seznamy ke kontrole a ti pak ještě před jednáním většinu z nich upřesnili.

Ad.5. Návrh plánu práce AZH při KSH MSK na rok 2020 do konání SD OSH.

S návrhem Plánu práce aktivu ZH při KSH MSK na rok 2020 do konání Shromáždění delegátů OSH seznámil přítomné vedoucí krajského aktivu ZH. Plán obsahuje pouze činnost aktivu do konání SD OSH tak, aby na další období si připravil plán práce už nově zvolený aktiv ZH. Bratr Jastrzembski připomněl, že i přesto by se měla v plánu objevit příprava setkání – rekreace ZH v roce 2020, což se stalo. Přítomni pak návrh plánu práce schválili.

Ad.6.  Informace o činnosti VV KSH MSK, SH ČMS a HZS MSK.

V této části programu vystoupil nejprve starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, který seznámil přítomné s akcemi v Moravskoslezském kraji. Vzpomněl soutěž mladých hasičů Hala Havířov, zhodnotil konání celorepublikového plesu, který se konal letos v Ostravě a I. Setkání hasičských praporů ve Frýdku. Při hodnocení mládežnických akcí jako například letní tábor mládeže, Záchranářský kurz a další akce požádal o doplnění bratra Ladislava Čablu, který přítomné informoval o úspěších i neúspěších těchto akci velmi podrobně. Dále starosta KSH MSK hovořil o blížicích se volbách od sborů až po ústředí SH ČMS a přípravách změn ve Stanovách. Informoval také o připravovaném setkání s Hejtmanem MSK. Na závěr seznámil přítomné ze situací v HVP a.s. a připravovaných záležitostech kolem akcií HVP a.s.

Další informace podal náměstek starosty SH ČMS, náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Ostrava bratr Bc. Richard Dudek. Upřesnil termín konání Sjezdu SH ČMS 17.7.2020 na Výstavišti v Brně, informoval o předsjezdové diskuzi ke Stanovám, která by měla být uzavřena do konání SS OSH v dubnu 2020. Dále zmínil akce, které se budou konat v Ostravě jako např. Zasedání komise CTIF, Mistrovství republiky v PS v roce 2020 a další.

V tomto bodu programu vystoupil také náměstek starosty KSH MSK bratr Mgr. Dumbrovský Jan, který podrobně informoval o připravovaných změnách ve Stanovách SH ČMS a problémům, které je provází. Zatím platí, že do konání Sjezdu je v platnosti původní verze Stanov.

Ad.6.  Organizační záležitosti, různé

Většina připomínek, návrhů a námětů zazněla v průběhu jednání:

Vzhledem k vyčerpávajícímu programu a velkého množství informací jednak od hostů, ale také od všech přítomných byl tento bod ukončen.

Závěr

     Závěr jednání provedl vedoucí krajského aktivu br. Václav Helis. Poděkoval br. Ladislavu Čablovi za zajištění stravy pro toto jednání. Dále poděkoval hostům za jejich účast a cenné informace, všem za účast a za vykonanou práci nejen ve sborech a okrscích, ale hlavně v okresech a celém kraji.

Zapsal: Helis Václav