Akce KAZH

Jednání KAZH 20. 3. 2018 v Ostravě

V úterý 20. března 2018 se konalo jarní jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů v Hasičském muzeu za účasti všech zástupců okresů MSK a vzácných hostů.

Zápis

ze zasedání Aktivu ZH Moravskoslezského kraje dne 20. března 2018

v prostorách Hasičského muzea v Ostravě – Přívoze.

Pozváni:

Helis Václav, Ptošková Milada, Řepková Zdeňka, Adamus Jaromír, Jastrzembski Vladislav, Pavelka Václav, Seidler Vojtěch.

Pozvaní hosté: Ing.Leo Kuběna, Stanislav Kotrc, Bc. Richard Dudek DIS, Mgr.Dumbrovský Jan, Ladislav Čabla, ředitel HZS MSK Brig. gen. Ing. Vladimír Vlček Ph.D., Stanislav Sovinský, Zdeněk Kudělka a Zdeněk Nytra senior.

Přítomni: Helis Václav, Ptošková Milada, Řepková Zdeňka, Seidler Vojtěch, Adamus Jaromír, Mencner Milan, Pavelka Václav, Kudělka Zdeněk.

Z hostů: Kotrc Stanislav, Mgr. Dumbrovský Jan, Bc. Richard Dudek, Brig. gen. Ing. Vladimír Vlček Ph.D., Čabla Ladislav, Zdeněk Nytra senior, Sovinský Stanislav

Omluveni: Ing. Leo Kuběna, Jastrzembski Vladislav

Zahájení.

     Vedoucí aktivu br. Václav Helis zahájil jednání a přivítal přítomné členy aktivu a přítomné hosty.

Mimo jiné přivítal nového vedoucího okresního aktivu z okresu Opava bratra Vojtěcha Seidlera a popřál mu v nové funkci mnoho úspěchů.

Před schválením programu seznámil přítomné s úmrtím ZH, ke kterým došlo od ledna 2018. Jejich jména pak byla uvedena ve zprávě pro toto jednání. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých. Dále vedoucí KA ZH připomenul data narozenin ZH a některých členů a popřál jim k narozeninám.

 Následovalo schválení programu jednání.

Program:

  1. Informace o činnosti krajského aktivu ZH MSK za uplynulé období.
  2. Informace o činnosti okresních aktivů ZH za uplynulé období.
  3. Příprava rekreace ZH 25. – 29. červen 2018 Komorní Lhotka
  4. Upřesnění seznamu ZH v jednotlivých OSH MSK.
  5. Informace o činnosti VV KSH MSK a SH ČMS.
  6. Organizační záležitosti a různé.

Ad.1. Informace o činnosti krajského aktivu ZH MSK za uplynulé období.

V tomto bodu jednání seznámil přítomné vedoucí krajského aktivu ZH se zprávou o činnosti krajského aktivu ZH za období od konání jednání krajského AZH MSK dne 10.10.2017.

Ve zprávě bylo mimo jiné uvedeno:

Účast vedoucího KAZH na jednáních a akcích:

Ve dnech 2.-3.11.2017 se konalo jednání AZH SH ČMS v obci Heřmaň – Benešovský mlýn

o kterém byly přítomným podány podrobnější informace.

Další akce:

– 22.září 2017 v okrese Karviná v HZ Těrlicko střed

– 19.října 2017 v okrese Opava v restauraci „Na Terase“

– 7.listopadu 2017 v okrese Ostrava v HZ Ostrava Radvanice

– 21.listopadu 2017 v okrese Nový Jičín v HZ Bílovec

– 1.12.2017 výkonný výbor KSH MSK v Ostravě Radvanicích

-13.12.2017 Polsko obec Jasienica SP OSH (powiatů) a lámání oplatků

– 17.února 2018 Hala Havířov

-27.února 2018 výkonný výbor KSH MSK na OSH Nový Jičín (příprava dnešního jednání)

Dále byli přítomní seznámení se statistikou ZH MSK k 20.3.2018.

Gratulace k půlkulatým a kulatým narozeninám ZH a jejich partnerům-partnerkám:

Od 10.10.2017 k 20.3.2018 bylo odesláno:

14 ks……………… blahopřání ZH

10 ks……………… blahopřání jejich partnerům – partnerkám

2 ks ………………. blahopřání k udělení titulu ZH

3 ks ……………….  kondolence k úmrtí

2 ks……………… pozvání hostů na akce

Poštovné činí celkem 31 x 16,- Kč = 496,-Kč

Dále byli přítomni seznámeni s hospodařením s finančními prostředky získanými ze zájezdu na setkání ZH v Komorní Lhotce.

V závěru zprávy bylo poděkováno vedení KSH MSK a vedením OSH za velmi dobrý přístup k Zasloužilým hasičům v kraji a jednotlivých okresech, HZS MSK za technickou pomoc při organizaci akcí pro ZH, vedoucím okresních aktivů ZH za všechno, co pro ně v okresech dělají a všem ZH za práci, kterou i přes svůj věk pro hasiče dělají.

V průběhu prvního bodu jednání se dostavil ředitel HZS MSK Brig. Gen. Ing. Vladimír Vlček Ph.D. Br.Helis Václav ředitele přivítal a hned mu předal slovo. Pan ředitel seznámil přítomné se současným děním v HZS MSK a také v celé republice. Mimo jiné se zmínil o možnosti rozšíření muzea do dalších objektů sousedících s muzeem a vytvoření tzv. technického muzea a možností umístění další požární techniky. Podal nám také informace o možnostech poskytnutí autobusů pro ZH při jejich aktivitách. V závěru svého stručného vystoupení poděkoval ZH za jejich stále aktivní činnost a vyjádřil přesvědčení o další dobré spolupráci mezi HZS a dobrovolnými hasiči.

Ad.2. Informace o činnosti AZH všech okresů MSK:

V tomto bodu jednání přednesli zprávy o činnosti aktivů ZH z jednotlivých okresů jejich vedoucí. Zprávy měli připraveny písemně vyjma nového vedoucího br. Vojtěcha Seidlera, který zhodnotil činnost svého okresu ústně s tím, že zprávu pošle dodatečně. Za omluveného pana Jastrzembského přednesl zprávu za okres Karviná br.Milan Mencner. Jednotlivé zprávy budou založeny jako přílohy tohoto zápisu.

Ze zpráv vyplynulo, že ve všech okresech je věnována činnosti ZH veliká pozornost jak ze strany okresních sdružení, tak ze strany samotných vedoucích. ZH jsou zváni na významné akce okresu, jsou pro ně organizována společná setkání, většina okresů organizuje pro ZH zájezdy a další akce. V jednotlivých zprávách byla mimo jiné vyzvednuta aktivita drtivé většiny ZH, kteří i přes svůj věk a zdravotní stav stále aktivně pracují ve svých sborech, někteří také v okrscích, okresech i v kraji. ZH se podílejí rovněž na spolupráci s polskými hasiči, kde jsou zejména v okrese Karviná, ale také Opava nebo Nový Jičín dosahovány velmi dobré výsledky.

V závěru tohoto bodu jednání bylo dohodnuto, že písemné zprávy o činnosti ZH v jednotlivých okresech budou písemně předkládány vždy na jarním jednání tak, aby mohly sloužit jako podklady pro zprávu za celý kraj na Shromáždění představitelů OSH.

Ad.3. Příprava setkání – rekreace ZH MSK 2018

Vzhledem k tomu, že většina dotázaných ZH na podzimních setkáních v jednotlivých okresech se vyjádřila pro konání rekreace v Komorní Lhotce, je zajištěn termín konání setkání – rekreace na 25.6. – 29.6.2018

Místo konání: Penzion Zátiší Komorní Lhotka okres Frýdek Místek

Cena pobytu 2000,- Kč na osobu. Br. Helis V. informoval o podrobnostech připravovaného setkání. Bohužel stále přetrvává problém s nedostatkem ubytovací kapacity. Na letošní rok byl navržen jako organizátor zájezdu okres Karviná. K zájezdu podal informaci br. Milan Mencner, který celou záležitost konzultoval s br.Jastrzembskim. Je navržena trasa do zámku v Karviné a na další památky v okolí. Návštěva Dinoparku v Doubravě z důvodu vysokého vstupného bude ještě zvažována a budou hledány další možnosti. I v letošním roce budou k rekreaci ZH přizvány 2 manželské páry z Polska, celkem 4 osoby. Jejich pobyt bude uhrazen z prostředků KSH MSK.

K samotné přípravě celé akce bylo dále dohodnuto:

Br. Helis Václav vypracuje podrobné informace k setkání ZH v K. Lhotce a pošle je nejpozději do pátku 23.3.2018 všem vedoucím okresních aktivů ZH, kteří na základě těchto informací začnou ve svých okresech organizovat účast svých členů. Aby bylo možno zajistit optimální obsazení pokojů (v případě neúčasti některých okresů, možnost obsazení jiným okresem) byl stanoven termín nejpozději do 20. května 2018 s tím, že by bylo dobré mít co jak nejvíce informaci už na SP OSH 14.4.2018 v Jánských Koupelích.

Před 4. bodem jednání z časových důvodů vystoupil náměstek starosty SH ČMS, náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Ostrava br. Bc. Richard Dudek DIS. Informoval přítomné o současném dění v našem sdružení. Zmínil se mimo jiné např. o připravovaných významných akcích ke 100. výročí založení Československa, akcích v rámci republiky i kraje, informoval o nemocenské pro dobrovolné hasiče u zásahů, o dotacích pro SDH. Připomenul problematiku různých změn v naší hasičské legislativě v souvislosti se změnami v zákonech, hovořil o přípravě nového zákona o PO a dalších věcech, které ovlivňují naši práci. Pro nás ZH byla mimo jiné zajímavá informace o připravovaných stavebních úpravách v Hasičské škole JK tak, že by se zlepšily podmínky ubytování a tím také možnost pro naše každoroční setkání ZH. V závěru svého vystoupení nám poděkoval za naši práci a popřál mnoho úspěchů.

Ad.4. Upřesnění seznamu ZH v jednotlivých OSH MSK.

Tento bod jednání byl tentokrát dosti stručný, a to vzhledem k tomu, že statistiky a upřesnění seznamu ZH bylo z velké části probráno ve zprávě o činnosti krajského aktivu ZH od posledního jednání. Přesto bylo třeba upřesnit některé změny nejen u původních ZH a jejich partnerek – partnerů, ale zejména u nových ZH, kterým byly uděleny tituly v roce 2017. Vedoucím okresních aktivů ZH byly v předstihu zaslány seznamy ke kontrole a ti pak ještě před jednáním většinu z nich upřesnili. Br. Helis V. poděkoval sestře Řepkové Zdeňce, br. Jaromíru Adamusovi a dalším za zaslání nových adres a úpravu některých stávajících údajů.

Ad.5.  Informace o činnosti VV KSH MSK a SH ČMS.

V tomto bodu jednání vystoupil br. Ladislav Čabla, který v úvodu omluvil starostu KSH MSK z důvodů pracovní porady na HVP a.s. v Praze. Ve svém vystoupení seznámil přítomné s novinkami v hasičském pojištění a informoval o situaci u HZS a.s. Připomenul velmi výhodné produkty pojištění zejména pro hasiče např. pojištění akcí pořádaných jednotlivými sbory, ale také pojištění staveb, domácnosti, vozidel a dalších majetků. Dále informoval přítomné o některé problematice týkající se naší hasičské práce ve sdružení.

Mgr. Jan Dumbrovský podal informaci z Vnitroorganizační rady: Výměna členských průkazů, Statut o udělování vyznamenání (udělování titulu ZH – nové návrhy), statut Zasloužilých hasičů. Dále podal informaci o nově schváleném Titulu „Významný hasič KSH MSK“ a o další problematice, kterou se zabývá krajská odborná rada Vnitroorganizační a vzdělávací.

Ad.6.  Organizační záležitosti, různé

Většina připomínek, návrhů a námětů zazněla v průběhu jednání:

Br. Vojtěch Seidler – připomenul hned v úvodu jednání některé záležitosti kolem jeho zvolení do funkce vedoucího okresního aktivu Opava a popsal reakci své manželky na gratulaci k udělení titulu ZH. Dále se zabýval otázkou členství Ing. Jana Kargera v okrese Šumperk a možnosti jeho převodu do okresu Opava. K tomu se vyjádřil br. Sovinský ve smyslu, že o jeho převod už několikrát usiloval, zatím bez výsledku.

Sestra Milada Ptošková připomenula některé dobré aktivity v činnosti se ZH jako např. pozvání na závěrečná společná jednání s VV OSH, která jsou organizována v některých okresech.

Závěr

     Závěr jednání provedl vedoucí krajského aktivu br. Václav Helis. Poděkoval br. Ladislavu Čablovi za zajištění stravy pro toto jednání. Poděkoval hostům za jejich účast a cenné informace a vedoucím okresních aktivu za jejích práci a popřál jím hodně štěstí a hodně zdraví do další činnosti.

Zapsal: Helis Václav