Akce KAZH

Jednání KAZH 3. 3. 2020 v Ostravě

V úterý 3. března 2020 se od 10,00 hodin konalo závěrečné jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů v Hasičském muzeu v Ostravě. Jednání zahájil a řídil odstupující vedoucí krajského aktivu br. Václav Helis, který hned v úvodu přivítal přítomné a hosty jednání, kterými byli starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, jeho náměstci br. Stanislav Kotrc a Mgr. Jan Dumbrovský. Dále přivítal zástupce HZS MSK plk. Ing. Miloše Střelku a nově zvolené vedoucí okresních aktivů ZH za okres Ostrava br. Zdeňka Popka a za okres Nový Jičín br. Břetislava Grulicha. Jednání pokračovalo uctěním památky zesnulých ZH za období od posledního jednání.  Následovalo tradiční poblahopřání k životním výročím. K 80.narozeninám předali kytičku a malou pozornost br. Vladislavu Jastrzembskimu dosavadní vedoucí krajského aktivu Václav Helis a jeho zástupkyně sestra Miládka Ptošková. Následovala zpráva o činnosti KAZH od doby posledního jednání. Na programu bylo hodnocení činnosti ZH v jednotlivých okresech za rok 2019, ale také za období let 2015-2020. Velmi podrobně zhodnotili práci v okresech postupně za okres Frýdek Místek br. Jaromír Adamus, za okres Opava br. Vojtěch Seidler, za okres Karviná br. Vladislav Jastrzembski, za okres Nový Jičín br. Břetislav Grulich, za okres Bruntál sestra Zdeňka Řepková a za okres Ostrava sestra Miládka Ptošková. Vzhledem k časové tísni vystoupil před dalším bodem programu zástupce HZS MSK plk. Ing. Miloš Střelka, který v úvodu svého vystoupení omluvil ředitele HZS MSK brig. gen. Ing. Vladimíra Ph.D. Předal přítomným jeho pozdravy a poděkování Zasloužilým hasičům za jejich práci, kterou stále vykonávají pro hasiče. Pokračoval s důležitými informacemi z dění v HZS MSK za poslední období a předal vedoucímu aktivu prezentaci s přehledem události v rámci našeho kraje. Také on poděkoval ZH za jejich práci a popřál do dalších let mnoho zdaru. Důležitým bodem programu byla volba nového složení a vedení krajského aktivu ZH na léta 2020-2025. Nejprve byl projednán návrh na složení krajského aktivu tak, jak byl projednán a doporučen v jednotlivých okresech:

Okres Bruntál: Oldřich Orság – vedoucí OAZH, František Žmolík – zástupce vedoucího OAZH

Okres F. Místek: Jaromír Adamus – vedoucí OAZH, Jan Vyvial – zástupce vedoucího OAZH

Okres Karviná: Milan Mencner – vedoucí OAZH, Jindřich Galeziok – zástupce vedoucího OAZH

Okres N. Jičín: Břetislav Grulich – vedoucí OAZH, Josef Románek – zástupce vedoucího OAZH

Okres Opava: Vojtěch Seidler – vedoucí OAZH, Svatoboj Reder – zástupce vedoucího OAZH

Okres Ostrava Zdeněk Popek – vedoucí OAZH, Milada Ptošková – zástupce vedoucího OAZH

Následovala volba nového vedoucího krajského aktivu ZH na volební období let 2020-2025. Po krátké diskusi byl do funkce navržen a následně jednohlasně zvolen br. Ing. Leo Kuběna a jeho zástupce br. Břetislav Grulich. Návrh a výsledek volby bude předložen k projednání VV KSH MSK.

Jednání pokračovalo zajištěním setkání ZH v roce 2020. Po vzájemné diskusi a předložených návrzích se přítomní shodli na setkání v Komorní Lhotce i pro letošní rok. Podrobnosti budou projednány na dalším jednání krajského aktivu ZH. V dalším bodu vystoupil starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, který velmi podrobně informoval o současném dění ve SH ČMS. Přítomné seznámil s problematikou čerpání dotací s MŠMT, MV, s dotačními tituly z MSK. Dále informoval o akcích Libros, o setkání s hejtmanem MSK, o celorepublikovém plese, o celokrajském setkání praporů v roce 2019 a přípravě Shromáždění delegátů OSH ve Vendryni. Přidal také informace z činnosti HVP a.s. Náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Nový Jičín Stanislav Kotrc ve svém vystoupení poděkoval za pozvání, doplnil některé informace z dění v našem sdružení a poděkoval všem ZH za jejich práci jak v jednotlivých okresech, tak v rámci celého kraje. Vyjádřil přesvědčení, že i v budoucnu se nám všem bude práce dařit a k tomu nám popřál mnoho úspěchů. Mgr. Jan Dumbrovský seznámil přítomné s problematikou tykajících se změn ve Stanovách SH ČMS v souvislosti s přípravami VI. Sjezdu a se složitostí různých diskusí a jednání, která s tím souvisí. Také on poděkoval za vykonanou práci a popřál do budoucna mnoho zdaru. Na úplný závěr jednání poděkoval br. Václav Helis odstupujícím členům krajského aktivu, jmenovitě sestře Zdeňce Řepkové, sestře Miládce Ptoškové a br. Vladislavu Jastrzembskému za jejich celoživotní práci pro dobrovolné hasiče a popřál jim v dalším životě především hodně zdraví. Přítomní jejich činnost ocenili velikým potleskem. Novému krajskému aktivu Zasloužilých hasičů pak popřál mnoho úspěchů v jejich další práci. Všem přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil.

Helis Václav

Foto z akce zde: